48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?


Neticība Jēzum nozīmē arī neticību Dievam

“Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka, proti, šī ir Dieva liecība, ko Viņš ir nodevis par Savu Dēlu. Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir liecība Viņā. Kas netic Dievam, tas Viņu ir darījis par meli, tāpēc ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par Savu Dēlu.” [1.Jņ.5:9-10]

Neticība Jēzum nozīmē arī neticību Dievam


Ne reizi vien nācies dzirdēt vārdus: protams, es ticu Dievam. Protams, Dievs ir radījis visas lietas. Tomēr es nespēju ticēt, ka Jēzus ir Dieva Dēls. – Saskaņā ar šo uzskatu ticēt Dievam gan ir labi un pareizi, taču ne ticēt Jēzum.

Izlasi vēlreiz šos Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija. Apustulis skaidri un gaiši saka: neticība Jēzum nozīmē arī neticību Dievam.

Dievs ir apliecinājis Jēzu Kristu kā Savu Dēlu un sūtījis Viņu pasaulē, lai mūs glābtu. Tā ir Dieva liecība, ka mums ir dota mūžīgā dzīvība ticībā Viņa Dēlam.

Ja netici šai liecībai, tu dari Dievu par meli.

Ir vēl kāds plaši izplatīts viedoklis, ka visas pasaules reliģijas pamatā ir līdzīgas, visi tic vienam Dievam, atšķirīgas ir tikai reliģiskās izpausmes -’Ja vien cilvēki saskatītu būtību, viņi atklātu, ka visi pielūdz vienu un to pašu Dievu’.

Lai arī tāds ir sabiedrībā šobrīd valdošais uzskats, Bībele māca ko citu. Tā skaidri un gaiši atklāj, ka Dievs ir devis liecību par Savu Dēlu Jēzu Kristu un mūžīgo dzīvību iespējams saņemt vienīgi ticībā Viņam.

“Kas netic Dēlam, tam nav dzīvības.” Tāds ir mūsu Kunga apgalvojums. Kas netic Dieva liecībai, dara Dievu par meli. Bet cilvēku, kas Dievu dara par meli, nevar saukt par ticīgu.

Kas netic Kungam un Glābējam Jēzum, tam nav patiesas ticības Dievam. Tas tic elkam – savas fantāzijas radītam dievam. Tā ir ļoti nopietna patiesība!

Turpretī cilvēks, kas tic Kristum, lai saka Viņam sirsnīgu pateicību, jo patiesi ir iemantojis dzīvību!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.