83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?


Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes

Hrizostoms un Kirils uzskata, ka šajā lūgumā mēs lūdzam, lai Dieva griba piepildās mūsos, līdzīgi kā tā piepildās debesīs pie eņģeļiem, taču viņi abi uzsver mūsu pašu ieguldījumu Dieva gribas piepildīšanā. Lutera skaidrojums Mazajā katehismā ir reālistiskāks un precīzāks, norādot, ka mums jālūdz, lai Dievs “nedod vaļu.. velnam, pasaulei un mūsu miesas prātam”, kas kavē Viņa prātam piepildīties pie mums, kā arī, lai Viņš “mūs stiprina un uztur nešaubīgus Savos vārdos un ticībā”.

Arī tas, ka mēs lūdzam “lai tas notiek arī pie mums” norāda uz mūsu pasīvo lomu Dieva gribas notikšanā pie mums. Šeit svarīgi ir atcerēties to, kā Luters skaidro trešo ticības artikulu: “Es ticu, ka es ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu ticēt, nedz pie viņa nākt..”

Tātad šajā trešajā lūgšanā mēs lūdzam, lai iepriekš izlūgtā Dieva vārda godāšana un Viņa valstības nākšana netiktu mums atņemta. Jo velns necieš, “ka kāds pareizi māca un tic, tas viņam pārlieku dara sāpes, ka ir atklāti viņa meli un šausmas, kas tika godāti Dieva vārda aizsegā, un velnam jāpaliek kaunā, un turklāt viņš tiek izdzīts no sirds, un viņa valstībai tiek izrauts tāds robs”. Luters reālistiski saprot, ka tieši šā iemesla dēļ velns trako dienu un nakti, iesaistīdams šai cīņā visu, kas viņam pakļauts. Tā kā velns ar visiem saviem eņģeļiem un neticīgo pasauli ir kristiešu ienaidnieks, tad visur tur, kur Dieva vārds nes augļus, netrūks arī svētā krusta. Tas ir, ikvienam patiesam kristietim jābūt gatavam pacietīgi panest visus uzbrukumus, kā arī jābūt gatavam atdot to, ko kāds grib atņemt. Bet mums paliek mierinājums, “ka jāiet bojā un jāiznīkst velna un visu mūsu ienaidnieku gribai un nodomiem, lai arī cik viņi sev liktos lepni, droši un vareni”.

Luters atzina, ka viduslaiku teologu izpratne ir tikai daļēji pareiza par to, ka galvenais traucēklis Dieva gribas nākšanai ir – mūsos pašos. Luteram galvenais pretinieks bija velns, kas savu ļaunumu galvenokārt realizēja, izplatot nepareizu Dieva vārda mācību. Tādēļ ar šo lūgšanu mēs esam kopā ar Dievu cīņā pret velnu, lūdzot, lai Dievs atpestī mūs no jebkādas ļaunas gribas, kā arī lai Viņa prāts notiek pie mums. Taču mūsu loma ir pasīva – mēs esam lūdzēji un saņēmēji, bet Dieva gribas piepildītājs ir pats Dievs.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.