210. Kas ir Svētais Gars?


Kādi ir pirmie vārdi jūsu lūgšanā?

Jēzus “ar augšāmcelšanos no mirušajiem celts spēkā par Dieva Dēlu”. [Rom.1:4] Un, kaut arī Viņš ir Dieva Dēls, neviens cits nav tik uzcītīgi vērsies pie Debesu Tēva un tik ļoti paļāvies uz lūgšanas spēku kā mūsu Pestītājs!


VAI GRIBAT, LAI JĒZUS JŪS MĀCA, KĀ LŪGT?

Mācekļi ievēroja, ka Jēzus paradis lūgt Dievu. Tie apzinājās, ka Viņam ir īpašas attiecības ar Debesu Tēvu. Tāpēc tad, kad Viņš reiz bija beidzis Savu lūgšanu, viens no mācekļiem Viņam teica: “Kungs, māci mums Dievu lūgt” [Lk.11:1]. Kā attēlots šajā lappusē, Jēzus tūdaļ atsaucās uz Savu mācekļu lūgumu, mācot viņiem lūgšanu, kas visā pasaulē pazīstama kā lūgšana Mūsu Tēvs. Šī “Kunga” lūgšana vislielākajā mērā ir kalpojusi par lūgšanas paraugu. Kā Jēzus mācīja Saviem mācekļiem Dievu lūgt, tāpat Viņš māca arī jūs [Mt.6:9-13].

Jūs neatradīsiet labāku paraugu lūgšanai kā lūgšanu Mūsu Tēvs. Mārtiņš Luters skaidro, kāpēc kristietim būtu šī lūgšana jālūdz ik dienas.

Lai mūs rosina un mudina arī tas, ka Dievs, dodams apsolījumu un bausli, nāk mums pretī un pats dod vārdus un veidu, kā un ko lūgt, lai mēs redzam, cik sirsnīgi Viņš uzņemas rūpes par mūsu bēdām, un nešaubāmies, ka tāda lūgšana Viņam ir tīkama un tiešām tiek uzklausīta. Tā ir liela priekšrocība, salīdzinot ar visām citām lūgšanām, kuras mēs paši varētu izdomāt. Jo tad sirdsapziņa vienmēr šaubītos un sacītu: “Es gan esmu lūdzis, bet kas zina, kā Viņam tas patīk, vai esmu lūdzis pietiekami daudz un pareizi?” Tāpēc uz zemes nav atrodama cēlāka un labāka lūgšana par dienišķo Mūsu Tēvs, jo tai ir īpaša liecība, ka Dievs to labprāt uzklausa; to mēs nemainītu pat pret visas pasaules labumiem.

KĀDS IR PIRMAIS VĀRDS, KO JUMS VAJADZĒTU TEIKT LŪGŠANĀ?

Jēzus vēlas, lai pirmais vārds, ko jūs izsakāt lūgšanā, būtu “Tēvs” [Lk.11:2]. Kāpēc? Luters skaidro, ka

“Dievs grib mūs mīļi aicināt, lai ticam, ka Viņš ir mūsu īstenais Tēvs un mēs – Viņa īstenie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu”.

Kad esat lūdzis Mūsu Tēvs, izmantojiet šīs lūgšanas vārdus, lai runātu ar Dievu par visām savām vajadzībām.

  • Jūs nezināt, kur un kā rast pārtiku nākamajai ēdienreizei?

    Lūdziet savam Tēvam: “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.”

  • Jūs jūtat, ka nespējat pretoties velna un savu grēcīgo vēlmju kārdinājumam?

    Lūdziet: “Neieved mūs kārdināšanā.”

  • Jūs dažkārt pārņem šaubas, vai Dievs jūs mīl un tiešām ir padarījis par Savu bērnu?

    Lūdziet: “Lai nāk Tava valstība.”

Būtībā jums nemaz nebūs tādas vajadzības, kura nebūtu ietverta lūgšanā Mūsu Tēvs! Jēzus apliecina, ka jūsu Tēvs debesīs tiešām uzklausa jūsu lūgšanu un atbild uz to pēc Savas žēlastības.

DIEVS KRISTĪBĀ JŪS IR PADARĪJIS PAR SAVU BĒRNU. VAI TAS IETEKMĒ JŪSU PAĻĀVĪBU LŪGŠANĀ?

Agrīnajā kristīgajā baznīcā lūgšanu Mūsu Tēvs mācīja tikai pēc tam, kad cilvēks bija nokristīts. Tam bija jānorāda, ka tikai pēc tam, kad Dievs ir darījis šo brīnumu – Kristībā kādu padarījis par Savu bērnu, šis cilvēks patiesi var Dievu saukt par Tēvu. “Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs” [Gal.4:6].

Kristībā Dievs jūs ir pieņēmis par Savu. Un nu jūsu Debesu Tēvs vēlas, lai jūs lūdzot būtu drošs un atklāts. Viņš vēlas, lai jūs Viņu tieši un mīļi uzrunātu: “Tēti!” Nevilcinieties. Mazs bērns ierāpjas tēvam klēpī, lai parunātu par visu, kas viņam ir svarīgi, un jūsu Debesu Tēvs to pašu gaida no jums.

Mīļais Tēvs, māci man vienmēr uzrunāt Tevi par Tēvu. Dod man paļāvību vērsties pie Tevis ar lūgšanām pat attiecībā uz niecīgām lietām manā dzīvē. Paldies Tev, Tēvs, ka esi apsolījis ne vien uzklausīt manas vienkāršās lūgšanas, bet arī atbildēt uz tām (1.Jņ.5:15). Jēzus iestājas par mani. Tādēļ es Tevi lūdzu pilnīgā paļāvībā Jēzus, Tava krustāsistā un augšāmceltā Dēla, vārdā (Rom.8:34). Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.