57. Kas ceturtajā bauslī tiek noteikts vecākiem?


Jēzus ir patiess Dievs

Kas apliecina to, ka Jēzus ir patiess Dievs?

Jēzus ir patiess Dievs


Jēzus tiešām ir patiess un īstens Dievs, tāpēc ka:

 1. Svētie Raksti Viņu skaidri un nepārprotami sauc par Kungu (Jahve) un Dievu.

  Tas ir viņa vārds, viņu sauks: Kungs – mūsu taisnība.[Jer.23:6]

  Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. [Lk.2:11]

  Toms viņam atbildēja: “Mans Kungs un mans Dievs!” [Jņ.20:28]

 2. Svētie Raksti Viņu sauc par paša Dieva Tēva vienīgo un mūžīgo Dēlu.

  Viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis. [Rom.8:32]

  Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. [Jņ.1:18]

 3. Uz Viņu tiek attiecinātas īpašības, kādas piemīt vienīgi Dievam:
  • Jēzus ir mūžīgs

   Kungs mani radīja, sākdams savas gaitas, es viņam senākā – no tiem laikiem! Mūžsen es darināta, iesākumā – vēl pirms zemes! [Sal.pam.8:22-23]

  • Jēzus ir nemainīgs

   Sākumā zemei tu pamatus liki, un tavu roku darbs ir debesis – tās zudīs, bet tu paliksi, tās izdils kā drānas, tu tās novilksi – tās būs nost! Bet tu esi tas, un taviem gadiem nav gala! [Ps.102:26-28]

  • Jēzus ir visuresošs

   Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. [Mt.18:20]

  • Jēzus ir visuspēcīgs

   Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. [Mt.28:18]

  • Jēzus ir visuzinošs

   Viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, Viņš pats zināja, kas ir cilvēkā.[Jņ.2:25]

  • Jēzus ir labs, žēlsirdīgs, taisnīgs kā par ko daudz kur apliecina Svētie Raksti
  • Jēzus ir Dievam līdzīgs

   JKas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. [Jņ.14:9]

 4. Viņš savā spēkā paša spēkā patiesi ir darījis dievišķus darbus:
  • radījis visas lietas

   Viss ir radies caur Viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez Viņa. [Jņ.1:3]

  • caur Viņu tie uzturēts viss esošais

   Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. [Kol.1:17]

  • brīnumdarbus Jaunekli, es tev saku, celies augšā! [Lk.7:14]
  • nākamo lietu pasludināšana

   Ņēmis pie sevis tos divpadsmit, viņš tiem sacīja: “Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” [Lk.18:31-33]

  • spēks un vara piedot grēkus un spriest tiesu

   Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. [Mt.9:6]

   Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ ka tas ir Cilvēka Dēls. [Jņ.5:27]

 5. Viņam tiek veltīta dievišķa godināšana un pielūgsme

  Un, kad Dievs ieved Pirmdzimto pasaulē, viņš saka: lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. [Enr.1:6]

  lai visi godātu Dēlu, tāpat kā tie godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, tie negodā Tēvu, kas viņu sūtījis. [Jņ.5:23]

  lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos – kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes [Fil.2:10]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.