40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?


Īstais Dieva miers

“Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū.” [Fil.4:7]

īstais Dieva miers


Cilvēkam, kas visā savā kristīgās dzīves mainīgumā vēlas palikt uzticīgs kristietis, uzturēt un stiprināt mieru savā sirdī, vispirms ir cītīgi jāpaliek saskarsmē ar miera Evaņģēliju. Tas ir Dieva miera īstais avots. Evaņģēlijam bez mitas mūs jāuztur pārbaudījumu, skumju un pašpārmetumu laikā, kad prāts, jūtas, sirdsapziņa un sātans visu laiku mūs vēlas pazudināt.

Pret visiem šiem miera laupītājiem mums ir vienīgi Dieva vārds un sakraments, kas kalpo kā aizstāvības siena. Tur mājo un runā uz mums Aizstāvis, un saka: “Nebīsties. Turi drošu prātu! Ja esi grēcīgs, Jēzus ir taisns. Tagad tu esi valstībā, kur grēks tev netiek pielīdzināts. Tu neesi darbu valstībā, kas valdītu pār žēlastību, bet gan žēlastības valstībā, kas valda pār darbiem. Tu esi mūžīgi salīdzināts ar Dievu, un Viņš ir zvērējis, ka nekad nebūs uz tevi dusmīgs.”

Tā ir Dieva valstības miera trompete, un tai vienmēr ir jāskan mūsu ausīs un sirdīs, ja vēlamies saglabāt mieru. Bez Dieva vārda mums ir nepieciešams arī pats Kungs, t. i., mums sirsnīgi jālūdz pēc Svētā Gara spēka mūsu sirdīs. Kā Pretorijs saka: “Katru rītu, kad kristietis pieceļas, un bieži arī dienas laikā tam jānopūšas: lai Dieva miers, kas augstāks par visu saprašanu, uztur manu nabaga sirdi Tevī pret visu nemieru, kas man var uzbrukt dēļ velna tirānijas, pasaules ļaunuma un citas pretestības.”

Vai nebūtu labi, ja Dieva miers aizvien vairāk valdītu visu kristiešu sirdīs un prātos! Vispirms, tāda ir žēlastības pilnā Dieva sirds uz mums, lai neizšķiežam savas dienas tumsā un sāpēs, kad esam tik dārgi atpirkti, tik vērtīgi Viņa acīs, tik brīnišķīgi ietērpti, tik ļoti bagāti un svētīgi Kristū. Visu šo lietu dēļ mums vajadzētu iemantot patiesu mieru Viņā.

Apustulis skaidri saka: “Esiet priecīgi vienumēr.. Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums” [1.Tes.5:16, 18]. Un pats Kristus saka: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” [Jņ.10:10]. Ievēro, ka šis miers bija visa Kristus izpirkuma mērķis, kā tas top skaidrs no Jesajas vārdiem: mūsu sods bija uzlikts Viņam, lai mums būtu miers, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti [Jes.53:5]. Un vēl: “Taisnības auglis būs miers un taisnības panākums – klusums un drošība mūžīgi” [Jes.32:17].

Tādēļ, jo priecīgāks un mierīgāks ir cilvēks Kristū, jo Dievam tas tīkamāk un Kristus vairāk pagodināts un cildināts. Kristus ir visa šā miera un līksmības īstenais pamats. Bez Viņa kristietim nav daudz prieka virs zemes. Šai ļaunajā pasaulē, kas pilna ar konfliktiem un nelaimēm ļaunās miesas, pasaules un velna dēļ, kristietim ir jābūt labi bruņotam ar augsto, nesatricināmo Dieva mieru Viņa sirdī.

Noslēdzot atvadu runu vakarā pirms Savas nāves, Jēzus teica: “To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” [Jņ.16:33]. Tā bija Pestītāja sirsnīgā vēlēšanās, lai mums būtu miers Viņā, kaut arī neviens par Viņu labāk neapzinās, cik grēcīgi un necienīgi mēs esam! Kad Viņš mums novēl mieru un pat cieš un mirst par mums, lai mēs to iegūtu, kad Viņš mierina mūs un runā ar mums draudzīgi, lai mēs iegūtu mieru Viņā, tad tas būtu tikai prātīgi un loģiski, ja mēs droši ņemtu patvērumu Viņa apsolījumā, kā mazs bērns patveras savas mātes klēpī.

Visbeidzot, tieši šis miers ir tas, kas pāri visam stiprina un uztur mūsu sirdis Kristū, dod mums dzīvību, vēlmi un spēku darīt visas šīs labās lietas. Atceries, kā ir sacīts: “Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū” [Fil.4:7], un vēl, “Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums” [Neh.8:10].

Kad ticībā man ir miers ar Dievu, tad varu darīt un paciest jebko. Kad esmu draudzībā ar Dievu, varu panest cilvēku nelabvēlību. Kad man ir prieks par debesu dārgumiem, es varu paciest arī zaudējumus virs zemes. Turpretī, kad manā sirdī nav Dieva miera, tad visās lietās esmu vājš un ievainojams pret ikvienu kārdinājumu. Tādēļ tā ir patiesība, kas ikvienam kristietim labi jāpatur prātā, ka Dieva miers uztur sirdi un Tā Kunga prieks ir mūsu patvērums.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.