244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?


Gaismas eņģelis pieviļ

Jēzus dēvēja velnu par “meli” un visu “melu tēvu” (Jņ.8:44). Tā vietā, lai atklāti un godīgi stātos mūsu priekšā, sātans darbojas ne tikai caur dzīvniekiem (piemēram, čūsku Ēdenes dārzā — 1.Moz.3:1 un turpmāk), bet arī caur cilvēkiem, kā tas bija, piemēram, tad, kad Pēteris mēģināja pierunāt Jēzu neiet pie krusta (Mt.16:21–23).

Gaismas eņģelis pieviļ


VELNS IR ATRADIS JAUNU UN IEDARBĪGU IEROCI, AR KO VĒRSTIES PRET JUMS UN JŪSU ĢIMENI!

Mūsdienās velns plaši pielieto televīziju, kas ir viens no varenākajiem Dieva dāvātajiem saskarsmes līdzekļiem. Kā mēs to redzam šajā attēlā, sātans izmanto Dieva doto televīzijas svētību, lai saindētu prātu veselām ģimenēm, kuras kopā skatās ar apslēptām dēmoniskām mācībām pārsātinātus raidījumus (1.Tim.4:1). Ja velnam izdodas jums iepotēt savus uzskatus un domas, no tām ir grūti tikt vaļā. Šīs velnišķīgās mācības ir kā sēkla (Mt.13:25–26), kura var nest augļus, sagraujot jūsu dzīvi un ticību.

Kā velnam izdevies panākt to, ka modernās tehnoloģijas, jo īpaši televīzija, ir tik iedarbīgi ieroči viņa rokās? Dievs Savā vārdā mums atklāj, ka velns maskējas par “gaismas eņģeli”. Gan laicīgajā pasaulē, gan arī Rakstos gaisma nereti ir sinonīms izglītībai, informācijai un patiesībai. Taču cilvēki bieži vien neapzinās, ka aiz šķietami nevainīgas izglītības un informācijas “gaismas”, ko tie saņem ar televīzijas starpniecību, mēdz slēpties sātans, kurš pamazām iespiežas viņu prātos. Tā kā televīzija mūsdienās ir ārkārtīgi iedarbīgs līdzeklis, ar kura palīdzību visā pasaulē tiek veidoti cilvēku uzskati par dzīvi, sātana veiksmīgā manipulēšana ar šo līdzekli ir apustuļa Jāņa vārdu piepildījums: “Mēs zinām, ka.. visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19).

Gluži kā velns iefiltrējās Pētera apziņā (Mt.16:23), tā arī šodien viņš ir pakļāvis sev un kontrolē lielāko daļu (kaut arī ne visus) vadošo televīzijas producentu. 1984.gada martā populārais ASV laikraksts USA Today pirmajā lappusē publicēja lielu TV scenārista un producenta Normana Līra portretu. Turpmākajās laikraksta slejās Līrs atklāti sajūsminājās par to, kā viņam itin īsā laikā izdevies miljoniem televīzijas skatītāju dziļi iepotēt savas sekulārās un Bībelei nereti naidīgās idejas.

VELNS IR TIK NEKAUNĪGS, KA PAT LAICĪGĀ PASAULE IR SATRAUKUSIES!

Velns ir izmantojis televīziju tik nekaunīgi, ka pirms vairākiem gadiem Eiropas Savienība (ES) sacēla trauksmi. ES pauda bažas par to, ka ASV televīzijas scenāristi, veikli iepinot savās programmās laicīgo ideoloģiju un ar to saistītās vērtības, pamazām grauj pat sekulāro Eiropas kultūru vērtības.

SĀTANS IZMANTO PAT GARĪGOS LĪDERUS!

Jo īpaši prasmīgi sātans “izliekas par gaismas eņģeli”, manipulējot ar televīzijas evaņģēlistiem. Atmaskot viņu maldu mācības nav viegli, jo sevišķi tādēļ, ka velns viņiem pastāvīgi liek citēt Bībeli. Visbiežāk sātans ļauj viņiem citēt Rakstu vārdus precīzi. Taču viņš panāk to, ka maldu sludinātāji un mācītāji izrauj Dieva sniegtās atklāsmes vārdus no konteksta. Izolējot kādu Rakstu vietu no pārējās Dieva mācības, rodas maldīgs priekšstats par konkrēta teksta patieso jēgu. Tieši tāpat velns rīkojās, tuksnesī kārdinot Jēzu (Mt.4:1–11). Manipulējot ar televīzijas sludinātājiem un liekot viņiem citēt no konteksta izrautus Bībeles fragmentus, sātans “izliekas par gaismas eņģeli” (2.Kor.11:14).

KĀDĒĻ VELNAM IR TIK LIELI PANĀKUMI?

Kādēļ velnam ir tik labas sekmes pat tajās valstīs, kur daudzi cilvēki uzskata sevi par kristiešiem? Tas viņam izdodas tādēļ, ka mūsdienu cilvēka zināšanas par Rakstiem ir tik vājas, ka viņi neuztver sātana veiklos trikus (Hoz.4:6). Ja tā ir arī ar jums, tad jūs varētu aizbildināties Dieva priekšā, ka zināšanu trūkums par Viņa vārdu jums neļauj atšķirt velna maldus no patiesības. Taču Dievu neinteresē mūsu aizbildināšanās. Viņš vēlas, lai mēs uzcītīgi studējam Viņa vārdu un spējam noteikt, kad sātans “izliekas par gaismas eņģeli”.

DIEVS IR MUMS DEVIS IEROCI, KAS IR SPĒCĪGĀKS PAR VELNU — SAVA DZĪVĀ VĀRDA ZOBENU

Dievs liek mums rūpīgi studēt Savu vārdu, lai mēs varētu to “pareizi” pielietot (2.Tim.2:15) un saprast, kad sātans to sagroza. Ir vērts sekot Berojas kristiešu piemēram, kas “meklēja ik dienas Rakstos” (Ap.d.17:11). Padomājiet arī par vārdiem no Nehemijas grāmatas 8:13: “Otrajā dienā tēvu namu galvenie no visas tautas, priesteri un levīti sapulcējās pie Ezras, lai iedziļinātos bauslības vārdos,” kā arī Psalmu tekstu: “Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību” (Ps.1:1–2).

Cik daudz ir tādu, ko velns pārsteidz nesagatavotus, bez Dieva vārda aizsardzības? Cik daudz ir tādu, kurus viņš ved pretī mūžīgai pazušanai? Miljoniem miljonu. Bībele mums vēsta, ka pēdējās dienās sātans “ies pievilt tautas” (Atkl.20:8).

Ja pat laicīgā pasaule ir satraukusies, tad mums, kristiešiem, būtu vēl lielāks iemesls to darīt. Laicīgā pasaule ir izteikusi brīdinājumus par potenciāli destruktīvo televīzijas iedarbību. Kristiešiem ir jābūt pat vēl modrākiem, jo sātans īpaši spēcīgi vēršas pret ticīgajiem. Ik reizi, ieslēdzot televizoru, atcerēsimies brīdinājumu, ko Dievs izteica Kainam: “Grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu” (1.Moz.4:7). Ja kopā ar jums pie televizora sēdētu Sv. Pāvils, viņš, iespējams, sacītu: “Es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un [ar šķietami nevainīgām izklaidēm] nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū” (2.Kor.11:3). Izvēle ir vienkārša. Vai nu mēs ļaujamies televīzijas iedarbībai un tādējādi pakļaujam savu prātu ievērojamiem velna kārdinājumiem, vai arī mēs ļaujamies Dieva vārdam, kā mūs to aicina darīt Luters, nodrošinot aizsardzību pret sātanu. Luters brīdina:

“Ja tev nav pieejams Dieva vārds, tad tev var tūlīt pienākt gals. BET, JA TU ESI BRUŅOJIES AR DIEVA VĀRDU, TU VARI UZVEIKT SĀTANU! Tādēļ viņš dara visu iespējamo, lai dzēstu vārdu no tavas sirds un viņam būtu vēl viena dvēsele, ko nomaitāt. Bet “padodieties Dievam [pastāvīgi lietojot Viņa vārdu], stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” (Jēk.4:7).”

Visbeidzot, Luters saka:

“Tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē (1.Jņ.4:4). Kristus ir stiprāks. Viņš uzvarēja, uzvar un turpinās uzvarēt arī mūsos (Lk.11:21–22).”

    Mīļais Kungs Jēzu! Palīdzi man glabāt Tavu dzīvo vārdu sirds dziļumos, lai tad, kad velns ar televīzijas vai citu moderno tehnoloģiju palīdzību mēģina ielauzties manā apziņā, es spēju saskatīt viņa ļaunos nolūkus un spēju tiem stāties pretī ar Tavu vārdu. Palīdzi ģimenēm visā pasaulē saprast to, kas notiek televīzijā. Kungs, apžēlojies par mums! Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.