6. Kāda ir Bībele?


Dieva vai cilvēku definīcijas?

Komentējot Vēstuli romiešiem, Luters ievadā saka:

“Iesākumā mums.. ir jāsaprot, kā Sv. Pāvils izprata vārdus bauslība, grēks, žēlastība, ticība, taisnība, miesa, gars un citus. Citādi no šīs grāmatas lasīšanas labumu negūsim.”

Kādēļ šie vārdi būtu jāpatur prātā arī mums? Tādēļ, ka tad, kad šos vārdus lieto Dievs, Viņš tiem piešķir nozīmi, kas atšķiras no mūsdienās izplatītās šo vārdu nozīmes, — kā to pareizi norāda Luters.

Dieva vai cilvēku definīcijas?

Ignorējot Dieva dotās Bībeles terminu definīcijas, mēs neviļus pakļaujamies velnam un maldinām sevi. Kas notiek, ja, dievkalpojuma laikā dzirdot vārdus grēks, vārds, atgriešanās un ticība, mēs tos uztveram atbilstoši tam, kā tos lieto mūsdienu kultūrā, Savukārt mācītājs savā sprediķī tos lieto gluži citādā nozīmē? Notiek tas, ka mācītājs sludina vienu, bet mēs dzirdam ko pilnīgi citu!

Nespēja izvēlēties pareizo vārda nozīmi var novest pie traģiskām sekām. Arī laicīgajā pasaulē cilvēki atzīst, ka, lai labi saprastos, gan runātājam, gan klausītājam ir jābūt vienisprātis par lietoto vārdu nozīmi.

VELNS MĒĢINA JŪS MALDINĀT

Nav nemaz tik viegli atbrīvoties no mūsdienu kultūras ietekmes un izprast tādus vārdus kā, piemēram, ticība, tai nozīmē, kādu tiem piešķīris Dievs. Velns nesnauž un ik uz soļa mēģina mūs maldināt.

Lūk, kāds piemērs Sātana darbībai. Mateja evaņģēlijā 4:1–11 velns precīzi citēja Jēzum Dieva vārdu, taču izcēla tikai vienu Rakstu fragmentu, ignorējot pārējo kontekstu. Tādējādi Sātans spēja sagrozīt Rakstu nozīmi, pieskaņojot to savām vajadzībām. Jēzus, protams, pamanīja šo velna viltību un izmantoja citas Rakstu vietas, lai atspēkotu velna sagrozījumus (Mt.4:7).

Mums, kristiešiem, ir jābūt gataviem uz to, ka velns mūs bieži mēģinās maldināt, aizstājot Dieva doto Rakstu vārdu nozīmi ar mūsdienās vispārpieņemtām šo vārdu definīcijām. Ja velnam izdotos sagrozīt jūsu izpratni par svarīgākajiem Bībeles terminiem, viņš panāktu, ka arī jūsu izpratne par Dieva vārdu kopumā ir nepilnīga un tādējādi neļauj jums pilnībā izmantot Dieva dotās ticības dāvanas vai pat apdraud tās.

Dievs vēlas, lai jūs skaidri izprastu Viņa vārdu. Sv. Pāvils lūdz, lai Dievs “jums dotu gudrības un atklāsmes garu,lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā” (Ef.1:17–19).

JĒZUS MUMS MĀCA DIEVA DEFINĪCIJAS

Jēzus apzinās, ka mūsu prāts ir grēka aptumšots. Viņš arī lieliski saprot, cik neatlaidīgi velns centīsies ik uz soļa sagrozīt Dieva vārda nozīmi. Lai palīdzētu mums to labāk uztvert, Jēzus izmanto dažādas ilustrācijas un līdzības, kas paskaidro Viņa mācību. Tā, piemēram, lai izprastu, ko nozīmē Dieva valstība, palasiet Mt.18:3–4; Mk.4:26, 4:30–31; Lk.6:20, 13:18–19, 20–21, 23–30, 17:20–21 un Jņ.3:3–5.

Svētais Gars palīdzēs jums saprast, ko Dievs domā ar vārdiem taisnība, grēks un grēku nožēla. Jo “Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā” (Jņ.16:13). Labāk iepazīstot Dieva vārdu kā vienotu veselumu, jūs arī labāk izpratīsiet dziļāko un patieso šo vārdu nozīmi visu Rakstu kontekstā. Dievs jums sola “apgaismota gara acis” (Ef.1:18), kas jums dos lielu prieku Viņa piedošanas dāvanā un drošu cerību uz mūžīgu dzīvošanu Viņa klātbūtnē!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.