47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?Tu redzi arhīvu par 2009.oktobris.g

Jēzus aizlūdz par savu baznīcu

Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko Tu Man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un Man Tu viņus devi, un Tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko Tu Man esi devis, ir no Tevis; jo tos vārdus, ko Tu Man devi, Es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka Es esmu nācis no Tevis, un ticējuši, ka Tu Mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem; Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu Man esi devis, jo viņi ir Tavi.Un viss, kas ir Mans, tas ir Tavs, un, kas ir Tavs, ir Mans, un Es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un Es eimu pie Tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Kamēr Es biju pie viņiem, Es tos uzturēju Tavā Vārdā, ko Tu Man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Bet tagad Es eimu pie Tevis; un par to Es runāju pasaulē, lai Mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis. [Jņ.17:6-23]

Lasīt tālāk »Divas bauslības

“Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos.” [Rom.7:23]

Divas bauslības

Lasīt tālāk »


Esiet svētīti, bērniņi!

Ar šiem vārdiem Viņa e-minence e-pāvests iesāka savu Reformācijas dienas vēstījumu.

Lasīt tālāk »


Vai dzirdējāt manu vārdu?

Mums vairs nav laika svinīgiem baznīcas svētkiem, kuros mēs tēlojam paši savā priekšā, mēs vairs nevēlamies svinēt reformāciju tādā veidā! Dodiet beidzot mirušajam Luteram viņa mieru un dzirdiet evaņģēliju, lasiet viņa Bībeli, dzirdiet tur Dieva Vārdu pašu.

Vai dzirdējāt manu vārdu?

Lasīt tālāk »


Baltijas evaņģelizācijas konference – Šodien

Baltijas evaņģelizācijas konferences atklāšanā, ar organizatoru gādību un rūpēm, piedalījās arī kristīgā medija e-BAZNICA pārstāvis e-ntuziasts gviclo. Konference sākās vakar, turpinās šodien un noslēgsies rīt. Vieta feina – viesnīcā RADISSON SAS.

Lasīt tālāk »