101. Kādas lietas pieder pie cilvēka dzīves kārtības, kad runājam par mantu?


Čūskas dzimums

Ar čūskas dzimumu ir jāsaprot viss ļaunais, ko velns bija iesējis cilvēkā, pirmkārt, grēks, ļaunā nosliece un bezdievība cilvēka dabā, ar ko dabiskais cilvēks top līdzīgs un radniecīgs velnam.

Čūskas dzimums

Tādēļ Jānis Kristītājs, ielikdams dziļu un nopietnu domu, saka: “Jūs odžu dzimums..” (Lk.3:7) un Kristus saka: “Jūs esat no sava tēva — velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības” (Jņ.8:44), un Pāvils: “..čūsku inde ir aiz viņu lūpām” (Rom. 3:13).

Kad Tas Kungs uzrunā čūsku: “Es celšu ienaidu starp tevi un sievu,” tad tā ir tā pati doma, ko saka Jānis: jo tādēļ Dieva Dēls ir nācis, lai iznīcinātu velna darbus (1.Jņ.3:8). Tas ir velna darbs — viņa darbs cilvēkā, pret ko Dieva un Jaunavas Dēlam bija jācīnās. Miesīgiem ir miesīgs prāts, kas sirdī un garā ir vienoti ar ļaunumu, čūskas dzimumu, kas ir iesēts visā miesā.

Otrkārt, no tā izriet, ka čūskas dzimums apzīmē neticību un miesīgus cilvēkus, kas biedējošā kārtā Rakstos nosaukti par ļaunā bērniem (Mt.13:38), velna bērniem (1.Jņ.3:10), ļaundaru dzimumu (Jes.1:4) un, kā mēs jau esam redzējuši, arī odžu dzimumu. Viss tīri cilvēciskais viņos, kā miesa un dvēsele, ir Dieva radīts un Kristus izglābts. Protams, Viņš neglābs čūskas dzimumu, bet gan Dieva darbu; taču viņos ir kāds gars un miesīgs prāts, kas ir “naidā ar Dievu” (Rom. 8:7) un ir čūskas dzimums.

Visu laikmetu pieredze apstiprina šo dibināto ienaidu starp čūskas dzimumu un sievas dzimumu. Daudzi brīnās par situāciju, ka pasaules bērni, kas visādi citādi mēdz būt jauki un patīkami, jūt dziļu nepatiku pret kristiešiem, pat ja viņi ir patiešām dievbijīgi, pazemīgi un nevainojami.

Nebrīnieties par to! Tā ir garīga cīņa un garīgs ienaids starp čūskas dzimumu un sievas dzimumu, tā ir sena cīņa, kas tiek izcīnīta jau kopš paradīzes dienām un vēl joprojām notiek tavu acu priekšā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.