227. Kādas ir Kristus Draudzes pazīmes?


Bībele: bauslības un Evaņģēlija gobelēns

Šeit redzamais mākslas darbs “Ādama un Ievas izdzīšana no Ēdenes dārza” aizņem milzīgu, vairāk kā 100 kvadrātmetru lielu platību. Taču vēl lielākas ievērības vērta ir metode, ar kuras palīdzību šis mākslas darbs tapis. Beļģu mākslinieks nevis izmantoja krāsas un otu, bet ķērās pie aušanas un radīja šo neparasto gobelēnu, rūpīgi saaužot dažādas krāsas pavedienus no vienas puses uz otru, no apakšas uz augšu, gluži kā tas parādīts paraudziņā.

Bībele: bauslības un Evaņģēlija gobelēns


JAU NO IESĀKUMA DIEVS DARBOJAS GAN CAUR BAUSLĪBU, GAN EVAŅĢĒLIJU

Kad Dievs radīja Ēdenes dārzu, tā vidū Viņš iestādīja divus kokus, kuri simbolizē divus veidus, kādos Dievs uzrunā cilvēku (1. Moz. 2:9). Ar “laba un ļauna atzīšanas koka” starpniecību Dievs atklāja Ādamam un Ievai savu bauslību (1. Moz. 2:16-17). Ar “dzīvības koka” starpniecību Dievs apsolīja mūžīgu dzīvību – dārgu velti, kuru nodrošina Evaņģēlijs.

Dievs piekodināja Ādamu un Ievu, ka tie var ēst no jebkura koka dārzā, izņemot “laba un ļauna atzīšanas koku” (1. Moz. 2:16-17). Tādējādi tika pārbaudīta Ādama un Ievas paklausība. Ja viņi nepaklausītu Dieva bauslībai un ēstu šī koka augļus, tad Dievs brīdināja, ka “tu mirdams mirsi” (1. Moz. 2:17).

Ādams un Ieva sacēlās pret Dieva bauslību un ēda laba un ļauna atzīšanas koka augļus. Tas liedza viņiem baudīt dzīvības koka veltes un noveda pie viņu nāves (1. Moz. 3:19, 22-24). Tādēļ arī Dievs padzina viņus no Ēdenes dārza, kā tas atainots šajā mākslas darbā. Taču Dievs nepameta viņus bezcerībā. Dievs tiem deva pestīšanas Evaņģēlija solījumu – vēsti par Pestītāja dzimšanu, kurš izdeldēs grēka nāvējošo lāstu (1. Moz. 3:15).

DIEVS UZRUNĀJA ĀBRAHĀMA PĒCTEČUS GAN CAUR BAUSLĪBU, GAN CAUR EVAŅĢĒLIJU

Gluži tāpat, kā Dievs veidoja savas attiecības ar Ādamu un Ievu ar Ēdenes dārza koku simbolizējošo bauslības un Evaņģēlija starpniecību, tāpat arī Viņš noslēdza bauslības un Evaņģēlija derību ar Ābrahāmu (1. Moz. 12;1-3; 17:1-21; 22:15-18). Dievs aicināja Ābrahāmu un pēctečus klausīt Viņa bauslībai un paļauties uz to, ka Viņš sūtīs Pestītāju.

Diemžēl daudzi Ādama pēcteči nesekoja Dieva bauslībai un neuzticējās arī Viņa pestīšanas solījumam. Tā kā viņi pārkāpa ar Dievu noslēgto derību, Viņš tos tiesāja ar praviešu starpniecību, kā bija to solījis.

JĒZUS PIEPILDĪJA GAN BAUSLĪBĀ, GAN EVAŅĢĒLIJĀ SOLĪTO

Lai arī Ādama pēcteči sacēlās pret Dieva solīto, noraidot gan bauslību, gan Evaņģēliju, Dievs turēja savu solījumu un sūtīja Pestītāju (Jes. 59:20-21). Ar Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos Dievs piepildīja savas bauslības prasības un Evaņģēlija solījumu – svētīt visas tautas (Mateja 5:17; 2. Kor. 1:19-20). Nevainojami piepildot Dieva bauslību un upurējot savu dzīvību krustā mūsu grēku dēļ, Jēzus kļuva par visu cilvēku Pestītāju.

Taču Jēzus nemainīja veidu, kādā Dievs uzrunā cilvēkus. Arī Viņš mācīja saviem mācekļiem ar bauslības starpniecību sludināt grēku nožēlu, bet ar Evaņģēlija – grēku piedošanu (Lk. 24:44-47).

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS KOPĀ PĀRVĒRTA APUSTULI PĀVILU

Jēzus pats iejaucās Pāvila dzīvē gan ar bauslību, gan ar Evaņģēliju (Ap. d. 9:1-19). Būdams farizejs, Pāvils bija pārpratis Bībeli. Viņš uzskatīja, ka pestīšana ir iemantojama, ievērojot bauslību. Pāvils neieredzēja un vajāja Jēzus sekotājus, jo tie mācīja, ka Dievs glābj cilvēkus no grēkiem ar Evaņģēlija starpniecību.

Ceļā uz Damasku, kurp Pāvils bija devies, lai vajātu kristiešus, viņu pēkšņi uzrunāja Jēzus, draudot ar bauslību un aicinot nožēlot grēkus. Jēzus apžilbināja Pāvilu ar spožu gaismu, padarot viņu aklu uz trim dienām. Taču tad Jēzus sūtīja Ananiju, kurš ar pasludināja Pāvilam Evaņģēlija piedošanu. Pāvils labprāt ļāvās kristīties un drīz vien kļuva par visdedzīgāko Dieva bauslības un Evaņģēlija sludinātāju.

ARĪ MŪS DIEVS UZRUNĀ TĀPAT

Lai arī mēs šeit minējām tikai dažus piemērus, faktiski visa Bībele ir kā brīnišķa ilustrācija tam, kā Dievs darbojas cilvēku dzīvēs – ar bauslības un Evaņģēlija starpniecību. Lasot Bībeli, Dievs darbosies jūsu dzīvē tieši šādos divos veidos. Viņš ieaudīs jūs savā mūžības gobelēnā, ar bauslības palīdzību atklājot jums grēka dziļumu, un ar Jēzus Kristus Evaņģēlija starpniecību radot jūsos pārliecību grēku piedošanu un jaunu dzīvi. Lasot Dieva vārdu, lūdziet, lai Viņš atdara jūsu saprašanu (Lk. 24:45) un sniedz jums skaidru priekšstatu par to, kā Viņš darbojas cilvēku dzīvē – caur bauslību un Evaņģēliju.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.