362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?


Apustulis Pēteris un zobens

“Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā.” [Mt.26:52]

Apustulis Pēteris un zobens

Dievs pasaulē valda divējādi. Pirmkārt, valsts vara rūpējas par savu pilsoņu labklājību šajā pasaulē un cenšas nodrošināt viņiem ārēju mieru un sabiedrisko kārtību. Otrkārt, ir garīgā vara jeb kristīgās baznīcas atslēgu vara. Baznīcas uzdevums ir, pirmkārt, sludināt Evaņģēliju, otrkārt, atlaist grēkus katram, kas nožēlo un paturēt tos visiem, kas nevēlas atgriezties, un, treškārt, darīt labus darbus.

Baznīca savu uzdevumu veic ar Dieva vārdu un sakramentiem. Dievs nav baznīcai devis pasaulīgu varu un spēku. Fizisku spēku Dievs ir atļāvis nepieciešamības gadījumā lietot valsts varai – to sauc par zobena varu. „Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva. … Ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu.” [Rom.13:1-4]

Kad valsts lieto savu zobenu, tas nav piektā baušļa pārkāpums. Būtībā Dievs stāv pāri baušļiem un ir tiesīgs sodīt ļaundarus. Tādējādi, laicīgā valdība sodot noziedzniekus, nedara neko citu, kā pilda Dieva gribu.

Valsts var aizstāvēties arī pret militāriem uzbrukumiem, jo ienaidnieku var pielīdzināt zagļiem un slepkavām. „Cīnieties par saviem brāļiem, saviem dēliem, savām meitām, savām sievām un savām mājām!” [Neh.4:14]

Jēzus bieži sarunājās ar karavīriem, bet nereizi neaicināja tos atstāt militāro dienestu. Jānis Kristītājs viņiem sacīja: „Neaplaupiet nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu.” [Lk.3:14] Tas nozīmē, ka kristietis var ar mierīgu sirdsapziņu pildīt valsts dienestu un pielietot zobena varu.

Lai gan šis jautājums Bībelē ir skaidri izklāstīts, tomēr ne mazums domātāju par to lauza galvas. Īpaši viņi pievēršas Jēzus vārdiem: „Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā.” [Mt.26:52] Ne viens vien atsakās no militārā dienesta reliģisku apsvērumu dēļ, jo uzskata, ka Jēzus ir aizliedzis lietot zobena varu.

Šaubas vislabāk kliedēs iedziļināšanās Jēzus vārdos. Kam tad īsti Jēzus aizliedza lietot zobenu? Vai valsts varai? Nekādā ziņā. Vēl vairāk, Viņš pat pakļāvās netaisnīgam arestam, un nevienam nepavēlēja nolikt ieročus. Bet šos vārdus Jēzus sacīja Pēterim, kurš pretojās valsts varai. Sakiet, no kāda zobena būtu gājis bojā Pēteris? Protams, no zobena varas nesējas – valsts varas.

Tātad, Jēzus neatņēma zobenu valsts varai, bet gan apustuļiem un baznīcai.

Vecās Derības baznīcai, saskaņā ar Mozus bauslību, bija tiesības pielietot zobenu pret ķeceriem. Elija nogalināja bāala priesterus [1.Ķēn.18:40; 5.Moz.13:5]. Bet Jaunā Derībā tā vairs nav. To Pēteris ir mācījies no paša Kristus.

Laiks, kad bieži jālieto zobena vara, ir smags ne vien valstij, bet arī baznīcai. Tādēļ mums nopietni jāņem tas, uz ko aicināts Bībelē: „Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” [1.Tim.2:1-4]

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.