23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Tu redzi arhīvu par gudro neprāts

Apslēpts tam, kas atradis

Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: “Es Tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā Tavs labais prāts ir noticis Tavā priekšā.” (Mt.11:25-26)

Lasīt tālāk »Kas ir un ko dara kristietis?

Mēs kā kristieši nesam Kristus vārdu, tāpēc ka mēs šajā vārdā esam kristīti un tāpēc ka mēs šo vārdu piesaucam. Tādēļ viens no vecākajiem kristīgās draudzes apzīmējumiem skan: “Tie, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu visās vietās, tiklab pie viņiem, kā pie mums.” (1.Kor.1:2; sal. Ap.d.11:26) Kristieši tādēļ ir Kristus piesaucēji, un tas notiek lūdzot un slavējot, kā arī apliecinot – “Jēzus ir mans Kungs.”

Kas ir un ko dara kristietis

Lasīt tālāk »


Mīlestība pret visiem

Vēl Tas Kungs ir sacījis: “Tādēļ, ka šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis, un viņu bijība Manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža, tad Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā, tā, ka viņas gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.” (Jes.29:13-14)

Mīlestība pret visiem

Lasīt tālāk »


Vai dzirdi Dieva vārda sludināšanu?

Ko viltīga mēle Tev dos, vai ko viņa Tev pieliks? [Ps.120:3]

Vai dzirdi Dieva vārda sludināšanu

Lasīt tālāk »


Velna pārstāvji Baznīcā

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām: tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. (Īj.42:3)

Velna pārstāvji Baznīcā

Lasīt tālāk »