Ieskaties

9 komentāri par “Tā Kunga diena un sabata diena

 1. Kāpēc kristieši tomēr svētī svētdienu – pirmo nedēļas dienu?
  *
  Jeb pareizāk būtu teikt, saules dienu, kas iedziļinās vēsturē zin, ka agrākos laikos tika pielūgta saule; “gudri” vīri izdomāja, ka vajag ieviest dienu priekš saules pielūgsmes, to bija viegli izdarīt, padarot Mesiju kā saules simbolu. Kopš tiem laikiem pārtrauca ticīgo vajāšanas.
  Jaunā pieņemtā reliģija forma, pasniegta pasaulei, ar divām brīvdienām, kāpēc gan ne?
  **
  Patiesie ticīgie svētī sabatu, nedēļas septīto dienu, kā to darījis zemes un debess Radītājs.
  ***
  Mt 24:19-22: “Bet bēdas grūtajām un zīdītājām tanī laikā! Bet lūdziet Tēvu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.”
  **
  Sabats ir un būs, mūžīgais bauslis.
  **
  Jes 66:22-24: “kā jaunās debesis un jaunā zeme, ko Es esmu radījis, pastāvēs Manā priekšā, tā pastāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds, saka Tas Kungs, un tā jānotiek, ka visi ļaudis nāks ikkatrā jaunajā mēnesī un ik nedēļas sabatā Mana vaiga priekšā Dievu pielūgt, saka Tas Kungs, bet viņi izies ārā un skatīs mirušo miesas, kas atkrituši no Manis, jo viņu tārps nemirs, viņu uguns neizdzisīs un tie būs par biedinājumu visai miesai.”

 2. Par kādu saules dienu un dievu tu raksti? Vai tu lasi selektīvi? Vai izlasīji visu? Šķiet autors diezgan sakarīgi izskaidrojis, kāpēc kristieši tomēr svētī svētdienu…

 3. Man pēc izskaidrojuma neizskatās absolūti neviena no pieminētajām rakstvietām, visas četras izrautas no konteksta. Vienīgais, kas man lika aizdomāties ir izteiciens “kristiešu brīvība” nekad neesmu sastapies ar šādu vārdu salikumu. Savukārt es rakstu par svētdienu, angļu val. Sunday. Par vajāšanām, kas sākās no pirmā gadsimta līdz 3 gs., te nu es galīgi nepiekrītu, ka iemesls svētīt svētdienu saistās ar jūdu sinagogas vajāšanām, tikpat labi varēja uzrakstīt romas varas dēļ, bet arī tas nebūtu tiesa, kāpēc pārgāja uz svētdienu. Pagāni bija saules pielūdzēji, un Romas imperātors Konstantīns un visa viņa ģimene bija saules pielūdzēji. Viņa 321.gada edikts ar likuma spēku noteica “Saules dienu” kā atpūtas dienu. Šī atpūta notika par godu saulei. Saules dievība, tika nosaukta par debesu un zemes “kungu”, un vēlāk baznīca to pārņēma, saucot par kunga dienu, un pieņēma lēmumu izslēgt no baznīcas, ja kāds svinēs sabatu. Nošķīrās no jūdiem, un izveidoja savu reliģiju.
  Tāpēc mūsdienās, visas baznīcas svin nevis Vienīgā Dieva svētkus, kā tos svin jūdi, bet savus baznīcas noteiktos svētkus, kas vairāk vai mazāk saistās ar saules pielūgsmes datumiem.
  **
  Mt 5:17-19: “Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā.”
  **
  Jes 56:6-7: “Bet svešiniekus, kas turas pie Tā Kunga, kalpo Viņam un mīl Viņa Vārdu, lai būtu Viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur Manu derību, tos Es vadīšu Savā svētajā kalnā un iepriecināšu Savā lūgšanas namā; viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz Mana altāra būs Man patīkami, jo Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām.”
  **
  Pāvilu vispār bieži citē, bez izpratnes, par ko viņš runā..
  **
  2Pēt 3:14-18: “Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, sev par pazušanu. Tad nu jūs mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka, maldu līdzi aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu. Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jehušua Mašiaha žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!”

 4. Grieķu orģinālteksts pareiz tulkojas
  Ebr..4:9
  “Elohima ļaudīm paliek vēl Sabata turēšana”
  **
  Tam var piekrist lasot tālāk izteikto domu.. jo zinām, kura dienā Elohim atdusējās.
  Ebr 4:10-11: “Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Elohim no Saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga.”

 5. Winter vai tām interpritācijām par saules dienu, kājas neaug no anglosakšiem?

  baznīcvalodās (grieķu-romiešu) svētdiena – Κυριακή un Dies Dominica (tā Kunga diena)

 6. Во время Римской империи , фестиваль по рождению Непобедимого Солнца (или Dies Natalis Solis Invicti ) отмечался на зимнее солнцестояние -The «возрождение» Солнца-которое произошло 25 декабря по юлианскому календарю . В поздней античности , богословская центральность Солнца в некоторых имперских религиозных системах предлагает форму «солнечного монотеизм ». Религиозные поминовение на 25 декабря было заменено под христианским господством Империи с рождением Христа.

 7. Winter, vai domāji ar tekstu kirilicā apliecināt, ka interpritācijām par saules dienu, kājas neaug no anglosakšiem? varētu lūdzu atsauces uz avotiem? un cik senas ir šīš “braunveidīgo” sazvērestības?

 8. Sveiks Roberto. Atvainojos par kirlicu, avots ņemts no saites:
  ru.qwe.wiki
  Nē, ievietoju šo tekstu, tuvojoties tuvāk domai, par kristietības konvertēšanu pagānismā, kas apvienota ar saules pielūgsmes laikiem no Romas puses.
  **
  Te būs saite uz grāmatu ar nelielu aprakstu, kuru, iesaku izlasīt visiem, manuprāt, izņemta no veikalu plauktiem, tieši savas atmaskojošās patiesības dēļ.
  gramata24.lv/products/izeita-no-vinas-mana-tauta/
  **
  Pamatavots manai ticībai ir un paliek Dieva Vārds, kas arī ir mans skolotājs.
  Nezinu, ko nozīmē “braunveidīgie”, bet ja, gribi zināt manu viedokli, kad tas viss sākās, tad atkārtošos, – ar lēmumu nošķirties no jūdiem, lai arī visas lielākās konfesijas ir nošķīrušās no pirmatnējās Romas baznīcas, veidojot savus atzarus, pamatos ticība tikusi saindēta jau pašā saknē. Manuprāt, nekas ko baznīca skaidro neatbilst patiesībai, Dieva Vārdam.
  Ne par bērnu kristīšanu, ne par svētdienu, ne par Svēto Garu, kā trešo personību, ne par vakarēdienu, ne par bauslības mērķi, absolūti viss ir “cits Jēzus”. Un kad domāju, kas ir tie izgājušie antikristi, tad sliecos domāt tās ir baznīcas. Izgājušas no apustuļu mācības un nav palikušas, gadsimtiem sēj melus, ļaujot ļaudīm iet bojā bez izpratnes, kas ir Kristus jeb pareizāk teikt, bez izpratnes kāds ir viņa būtības saturs. Viņa saturs ir Tora, kuru redzu kā sātanam kārdinot, tika atbildēts: “stāv rakstīts”.
  **
  Ticu Atkl 18 nodaļā aprakstīts ir tieši baznīcas liktenis, no kuras Visvarenais aicina: izeita no viņas mana tauta. To dara arvien vairāk ticīgo visā pasaulē. Kas, manuprāt, stipri satricina visus mūs garīgajā telpā, un attiecīgi var just kā pasaules kārtība mainās un ne uz to labāko pusi, jo tuvāk patiesībai, – gaismai, jo tumsai vairāk darba. Kamēr cilvēki tic meliem, neiedziļinās rakstos, šādas baznīcas brīvi pastāvēs. Zem vārda šādas, es domāju, kas ir kompromisā ar varām, kas valda pasaulē. Pasaulei nepatīk patiesība. Viešot cilvēkos ticību, ka viņi ir izpirkti no grēkiem, ļaujot tiem turpināt peldēties grēku jūrā, kur baznīcas māca, ka no bauslības ir lāsts, un tagad tikai ticība, un vēl pietam trīsvienībai. Kaut gan, kas pazīst Vārdu, zin, ka Dieva dēls nemūžam neizteiktu vārdus par kristīšanu trīsvienībai, jo viņš pats ir dzīvā Dieva Vārds.
  Mt 28:19-20: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
  *
  Pirmkārt parāk garš izteikums, otkārt, jūtami izskatās, ka šī trīsvienība ir ievietota apzināti no malas. Dažās bībelēs, pat ir piebilde, ka šāds tulkojums nav atrodams manuskriptos.
  *
  Mt 28:19-20: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
  *
  Manā izpratnē šāds teksts ir tuvāks patiesībai un tā saturs apstiprina, ka ar pliku ticību, bez satura, – bauslības, nebūs ko turēt un mācīt. Un nobeigums “es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”, runā par Patiesības Garu, par viņu pašu, ko baznīca personificējusi kā trešo trīsvienības locekli, kaut gan pat lasot atklāsmes gr., redzam, ka godināts tiks tikai Tēvs un jērs.
  **
  Es apzināti paplašināju tēmu, jo izprast mani nebūs viegli, nesavienojoties ar manu garu, izpratni par Kristu.
  Slava Visaugstākajam, Ābrahāma, Īzaka, Jēkaba dzīvajam Dievam un Viņa dēlam, dzīvajam Dieva Vārdam.

 9. Winter, lūk arī vaininieks – “atmaskotājs” K.Dž. Kosters (C. J. Koster).. vai varētu lūgt par šo autoru kādas refernces?

Atbildēt