133. Kā grēks ienāca pasaulē?


Pārbaudīt ka Dievs ir Trīsvienīgs

Kā tu vari pārbaudīt ka Dievs ir Trīsvienīgs personās?

Pārbaudīt ka Dievs ir Trīsvienīgs


Bībelē ir pierādījumi, ka Dievs ir Trīsvienīgs:

 • Vispirms skaidri ir nošķirama katra Trīsvienības persona, atklājoties Dievišķajai godībai pie Jēzus kristības: Kristus – Dievs dēls – tiek kristīts Jordānas upē/ Dievs – svētais Gars – nāk no spožas padebess un dūjas veidā nolaižas pār Jēzu/ Dieva – Tēva balss nāk dzirdama iz debess.

  “Šis ir Mans mīļais Dēls” [Mt.3:17]

  Jānis liecināja: “Es skatīju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa.” [Jņ.1:32]

  Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: “Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!” [Mt.17:5]

 • Tālāk, Kristību formulā, kuru Jēzus dod saviem mācekļiem caur uzrunu.

  “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28:19]

 • Visbeidzot – apustulis Jānis nepārprotami norāda uz trīs personām.

  “…trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un svētais Gars, un šie trīs ir viens…” [1.Jņ.5:7]

  Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica: “Lai top gaisma!” Un tapa gaisma. [1.Moz.1:1-3]

  Caur Kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. [Ps.33:6]

  Lai Kungs tevi svētī, lai tevi sargā, 25 lai Kunga vaigs apgaismo tevi, lai žēlo tevi, 26 lai Kungs tev pievēršas, lai dod tev mieru! [4.Moz.6:24-26]

  “Svēts, svēts, svēts Pulku Kungs – visa zeme pilna viņa godības!” [Jes.6.3]

  Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem! [2.Kor.13:13]

  Viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. [Ef.4:6]

  Jo no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss; viņam ir gods mūžīgi! Āmen! [Rom.11:36]

 • Papildus Dievs runā par sevi daudzskaitlī.

  Dievs teica: “Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi! [1.Moz.1:26]

  Kungs Dievs teica: “Redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns! Un tagad, ka viņš vēl neizstiepj roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvotu mūžam!” [1.Moz.3:22]

  Kungs teica: “Redzi, tie ir viena tauta, un tiem visiem viena valoda! Un tas ir tikai viņu darbu sākums! Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie nodomājuši darīt! Iesim, nolaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens otra teikto!” [1.Moz.11:6-7]

  Es dzirdēju Kungu sakām: “Kuru lai es sūtu? Kurš ies un runās par mums?” [Jes.6:8]/blockquote>

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.