77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?


Lūgšana kārdināšanas svētdienā

Kungs Jēzu, žēlīgais Pestītāj, Tu esi ļāvis sevi kārdināt visās lietās, lai varētu iežēloties par mūsu vājībām.

Jēzus trīs kārdināšanas

Mūs iepriecina tas, ka tad, kad mēs tikam kārdināti, Tu, mīļais Pestītāj, zini kā sāp taviem locekļiem, kad tiem jācīkstas ar skaudīgo garu, velnu.

Grēcīgā pasaule par šo cīņu nenieka nezina. Ko tad velns darīs tādiem, kas viņam labprāt paklausa, un kas domāt nedomā atrauties no velna pinekļiem?

Bet Tu, Siržupazinēj Jēzu, zini kāds darbs ir kārdinātajiem. Tu skaiti grūtsirdīgā asaras, kas nevienam citam, kā vienīgi tev prot sūdzēt savas kaites.

Ja, Kungs, tava roka nebūtu mūs iepriecinājusi, ja Tu mūs nebūtu tērpis ticības bruņās un devis Gara zobenu, ja tavas Vārds nebūtu bijusi mūsu ieprieca, mēs sen būtu gājuši bojā savās bēdās.

Kungs Jēzu, velna Uzvarētāj, palīdzi arī mums uzvarēt!

Samin velnu zem mūsu kājām. Lai netiekam kārdināti pāri mūsu spējām. Runā Tu uz mums, lai mēs nezaudējam dūšu [prātā neizkrītam?], kad velns šauj uz mums savas ugunīgas bultas. Lai drīzāk viņš piekūst mūs kārdinādams, nevis mēs turoties pretī. Lai tavi svētie eņģeļi mums stāv klāt dienā un naktī. Lai mēs no akmeņiem nekārojam maizi, nedz pasaulīgās lietās meklētu savu prieku. Nedod mums bagātību un nabadzību, ja redzi, ka tā mums kaitēs. Pasargi mūs no lepnības, ka neatkrītam no tevis.

Ja velns, pasaule vai mūsu kārīgā miesa grib mūs aizvest pa vienu vai citu grēka ceļu, tad nedod viņiem tādu vaļu, bet ņem mūs pie rokas un ved mūs pa savu bauslības ceļu.

Tad mēs pie tevis, ak Jēzu, kas cīnījies un uzvarēji, nāksim godā, Āmen.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.