142. Kas ir evaņģēlijs?


Kur radās cilvēki? Kāda ir viņu dzīves jēga?

Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību. [Rom.15:4]

Kur radās cilvēki? Kāda ir viņu dzīves jēga?

Kad mēs jautājam: “Kur radās cilvēki?” Bībele atbild: “Dievs radīja cilvēku.” [1.Moz.1:27]

Kad mēs jautājam: “Kāda ir dzīves jēga?” Bībele atbild: “Pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja.” [1.Moz.1:27]

Kad mēs jautājam: “Kāpēc es esmu tik slikts, dumšs un ļauns? Kādēļ radītais pēc Dieva tēla neizpauž Viņa svētumu un taisnīgumu?” Bībele atbild: “Viena cilvēka [Ādama] vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve. [Rom.5:12]

Kad mēs jautājam: “Vai pastāv cerība?” Bībele norāda uz sievas dzimumu [1.Moz.3:15] un saka: “Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.” [Rom.5:18]

Kad mēs jautājam: “Kas sagaida pasauli nākotnē?” Bībele atbild: “Vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.” [2.Pēt.3:5-7] Proti, tāpat kā Dievs izglāba no plūdiem Noa, tāpat Viņš pēdējā dienā izglābs savējos no posta un vedīs mūžīgā svētlaimē.

Būtībā kristīgā ticība nav saprotama bez 1.Mozus grāmatas vēsts. Jēzus un apustuļi atsaucās uz to, kā uz vēsturiskiem faktiem. Līdzīgi to saprata arī Mārtiņš Luters, un izskaidroja savās brīnišķīgajās lekcijās. Savukārt, ja šo vēsti nepieņem kā patiesu, tad arī Evaņģēlijs tiks sagrozīts, kļūs nederīgs dzīves jēgas jautājumos. Noliedzot 1.Mozus grāmatas faktus, tad zūd arī Jaunās Derības pamats.

Dievs pieprasa savai radībai bezierunu paklausību. Paša cilvēka attīstītais dzīves stils padarīja cilvēku bezdievīgu un mirstīgu. Tā rezultātā nu cieš visa radība.

Ja mēs uzskatām, ka cilvēks ir attīstījies no zemākām dzīvības formām, mēs nevaram saglabāt grēkā krišanu kā vēsturisku faktu. Turklāt, mēs vairs nevaram runāt par cilvēkiem, kā morāli atbildīgām būtnēm Dieva acīs. Tāpat nevaram runāt par iedzimto grēku un tiesu. Šādā domāšanas sistēmā cilvēks ir tikai atsevišķs posms evolūcijas ķēdē – Visinteliģentākais un vienīgais, kas iznīcina pats savu un citas sugas.

Vienīgi cilvēka atbildība Dieva priekšā un cilvēka grēkā krišana padara Evaņģēlija sludināšanu jēgpilnu. Kritušais cilvēks nenes Dieva tēlu. Dieva tēls ir jāatjauno. Un tas var notikt vienīgi, ja to atjauno Svētais Gars, caur ticību uz Kristu, kurš ir izpircis mūsu grēkus.

Kristietis studē Bībeli pazemīgā lūgšanu garā. Viņš studē jau no pašas pirmās lapaspuses, kas būtībā arī ietver sevī visu kristīgās mācības būtību. 1.Mozus grāmatas vēsts atbrīvo kristiešus no destruktīvā evolucionistiskā optimisma un savas ticības pamatos var likt vienīgi Evaņģēlija apsolījumus.

« Lai visi ir viens | Vai ticība ir katra personīgā darīšana? »

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.