142. Kas ir evaņģēlijs?


Kristus amats un Viņa persona

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. [Gal.4:4-5]

Kristus amats un Viņa persona


Tas nozīmē, kad Bauslības laiks bija piepildījies un Kristus atklājies, atbrīvodams mūs no Bauslības.

Pievērsiet uzmanību tam, kā Pāvils šeit raksturo Kristu! Viņš saka: Kristus ir Dieva Dēls, dzimis no sievas, mūsu, grēcinieku, dēļ nolikts zem Bauslības, lai izpirktu mūs, kas bijām pakļauti Bauslībai.

Šajos vārdos norādīts Kristus amats un raksturota Viņa persona. Kristus personā apvienota dievišķā un cilvēcīgā daba. To Pāvils skaidri parāda, sacīdams: “Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas..”

Tātad Kristus ir patiess Dievs un patiess Cilvēks. Tomēr Viņa amatu apustulis raksturo ar vārdiem: “.. noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība.”

Tālāk šī Rakstu vieta apliecina arī to, ka tad, kad Bauslības laiks bija pagājis, Kristus atcēla Bauslību un atbrīvoja tos, kurus tā agrāk bija apspiedusi. Viņš pats nedeva nekādu jaunu bauslību, kas nāktu pēc vecās vai nostātos pāri vecajai, Mozus Bauslībai.

Kristus ir nācis ne tālab, lai atceltu veco Bauslību ar nodomu dot jaunu, bet gan — kā Pāvils šeit saka — Tēvs Viņu ir sūtījis pasaulē, lai Viņš atbrīvotu tos, kuri tika turēti Bauslības važās.

Un Kristus pats par Sevi saka (Jņ.12:47): “Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.” Tas nozīmē: es esmu nācis ne tālab, lai dotu jaunu bauslību un tiesātu cilvēkus pēc tās prasībām, kā to ir darījuši Mozus un citi likumdevēji. Es pildu augstāku un labāku amatu. Bauslība jūs nonāvē, savukārt Es tiesāju, nolādu un nonāvēju Bauslību, atbrīvodams jūs no Bauslības tirānijas.

Iepriekš viņš Ābrahama pēcnācēju svētību ir saucis par taisnību, dzīvību, Gara apsolījumu, atbrīvošanu no Bauslības, par derību utt. Te viņš to nosauc par bērnu tiesībām un mūžīgās dzīvības mantojumu.

Tomēr ar kāda nopelna palīdzību esam saņēmuši šo svētību, tas ir, Dieva bērnu tiesības un mūžīgās dzīvības mantojumu? Ne ar kādu nopelnu.

Tādēļ mēs bērnu tiesības iemantojam tikai ar Jēzus Kristus, Dieva Dēla, pestīšanas darbu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.