54. Kas ir mūsu tuvākais?


Kristības ārējā zīme

Kristīgā Kristība notiek uz Vārda pamata, tas ir, Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā. Tai ir savs pamats un līdz ar to nemainīgs apmērs tās pārvaldīšanai.

Kristības ārējā zīme

Tās pareiza izpratne ir balstīta augšāmceltā Kunga pavēlē (Bauslībā) un apsolījumā (Evaņģēlijā.) — (Mt.28:16-20 un Mk.16:15-17). Šī iestādīšana ir augšāmceltā un dzīvā Kunga vārdi Saviem mācekļiem, kas ir mērķēta uz sekošanu paklausībā un uzticībā.

Dieva Vārds rada kopību ar Dievu (sal. Jes.43:1-7; Jņ.17:6-12, 16:23 u. t.). Tādēļ, ka pār kristiešiem ir izsacīts šis Vārds un viņi ir Kristus Vārdā piesaukuši Dievu (Jņ.14:14, 1.Kor.1:2), viņi ir un tiek saukti par kristiešiem (Ap.d.11:26, 1.Pēt.4:16).

Ir tikai šī viena Kristība, tādēļ arī nav pamatoti izšķirt bērnu, pie-augušo vai ticīgo Kristību. Pareizi veikta Kristība ir iedarbīga un tādēļ vienreizēja un neatkārtojama. Arī tie, kuri ir izstājušies no baznīcas un pēc tam tiek uzņemti baznīcā atpakaļ, netiek kristīti otrreiz.

Pareizai un iedarbīgai Sakramenta pārvaldīšanai ir nepieciešama vienīgi Trinitārā kristību formula. Vārds un ūdens — elements, kurš var tikt lietots atbilstoši dažādām baznīcu praksēm — kā pagremdēšana, aplaistīšana vai apslacīšana. Viss pārējais, kā, piemēram, jautājums par Kristības izdarītāju, kristāmā vecumu vai noteiktu Kristības veida formu ir sekundāri tajā nozīmē, kā tie neattiecas uz Kristības iedarbību, bet gan uz svinīgumu un pareizo kārtību tās pārvaldīšanā. Tam, protams, ir jābūt vērstam un pakārtotam Kristības iestādīšanai.

Tādēļ ir rūpīgi jāraugās, lai Kristības “izrotāšana” neaizklāj tās iedarbīgo zīmi (piemēram, ģimenes svinības, fotografēšanās u. c.).

Kristība, kas ir iestādīta caur augšāmcēlušā Kunga sūtīšanas uzdevumu visā pasaulē, tai apsolot Savu klātnību līdz pasaules galam, notiek paklausībā šim uzdevumam un uzticībā Tā Kunga apsolījumam baznīcas uzcelšanā. Tā notiek Kristū mūžīgai pestīšanai izvēlētās Dieva tautas sapulcināšana no visām pasaules tautām. Pie tā pieder arī Tā. Kunga norādījums un pamācība “turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt.28:20). Pamācības nemainība caur iestādīšanu ir saistīta ar pareizo Kristības sakramenta pārvaldīšanu.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.