178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?


Jautājumi par debesīm

Vissvarīgākie jautājumi par debesīm un atbildes, kuras ikvienam ir jāzin.

Jautājumi par debesīm


Daži apgalvo, ka Jēzus runājot par debesīm izsakās ļoti neskaidri. Vai tā ir taisnība?

Jēzus par debesīm runā ļoti skaidri un nepārprotami. Jņ.14:2 Jēzus saka: “Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: es noeimu jums vietu sataisīt?” (sk. arī Jņ.17:24). Izlasiet arī ko Pāvils un Jānis saka par Dieva redzēšanu 1.Kor.13:9-12; 1.Jņ.3:2; Atkl.22:1-5.

Daži runā, ka Vecajā Derībā nav cerības uz augšāmcelšanos un Dieva redzēšanu, ka šāda doma parādās daudz vēlāk – tikai Jaunajā Derībā. Vai tā ir taisnība?

Viens no vissenākajiem Vecajā Derībā aprakstītajiem cilvēkiem – Ījabs – saka tā: “Es zinu, mans Glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr – miesā es skatīšu Dievu! Es Viņu skatīšu pats – manas acis To redzēs, ne citas” (Īj.19:25-27). Izlasiet arī par to cerību uz debesīm, par kādu runā Dāvids (Ps.17:15) un pravietis Jesaja (Jes.33:17).

Vai ikviens var nonākt debesīs?

Nē! Jēzus saka: “Ne ikkatrs, kas uz mani saka: Kungs! Kungs! – ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu” (Mt.7:21).

Kāds tad ir šis Tēva “prāts”?

“Tāda ir mana Tēva griba,” saka Jēzus, “lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un es viņu celtu augšā pastarā dienā” (Jņ.6:40).

Vai ir iespējama kāda drošība par nonākšanu debesīs?

Jā! Dieva apsolījums par debesīm ir ļoti konkrēts. “To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam” (1.Jņ.5:13). Kaut arī daudzi mūsdienās noliedz Dieva dāvātās Kristības spēku, tomēr Dievs savā vārdā apliecina, ka Viņa dāvātā Kristība spēj gan piedot jūsu grēkus, gan dot jums pārliecību par debesu valstību (Mk.1:4; Ap.d.2:38).

Vai Dievs uzskata, ka jums vajadzētu vairāk domāt par ikdienišķajām zemes lietām, savukārt domām par debesu lietām pievērsties tad, kad kļūsiet vecāks?

Nekādā ziņā ne! Neatkarīgi no tā, cik vecs jūs esat, Dievs jūs mudina nemitīgi vērst savas domas uz debesīm un uz Jēzu, kurš ir debesīs. “Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu” (Kol.3:1-4).

Dievs jums neliek vērst savas domas uz debesu lietām tā, it kā jūs būtu izrauts ārā no visām zemes dzīves darīšanās un saistībām. Drīzāk Dievs vēlas, ka tad, kad jūs cītīgi kalpojat Viņam virs zemes, jūsu skats aizvien būtu pievērsts Kristum, kurš ir pie Dieva labās rokas.

    Mīļais Kungs, es Tev pateicos, ka Tavi apsolījumi par debesīm ir tik konkrēti un nepārprotami. Dod man ticību nākt pie Jēzus un iet caur Viņu, jo Viņš ir teicis: “Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts” (Jņ.10:9). Es lūdz un ticu Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.