309. Kas dod kristībai glābjošu spēku?


Grēksūdze vai bikts, grēku nožēlošana vai atgriešanās

Ar grēksūdzi vai bikti un grēku nožēlošanu vai atgriešanos jāsaprot grēku atzīšana pēc Dieva baušļu mērauklas, nožēla par padarīto pārkāpumu, kā arī piedošanas apsolījums Jēzus Kristus vārdā. Visam, kas šeit notiek un kas jādara, pamatojums ir vienīgi Dieva vārdā ar tā darbību bauslībā un evaņģēlijā. Tajā rodams prieks par grēcienieka atgriešanos (Lk.15) un uz to vērsta arī cīņa, lai iegūtu un paturētu brāli (Mt.18:15-17) – līdz pēdējai robežai, aiz kuras atgriešanās liegta. Tas viss ir gan pamatots, gan ierobežots pilnvarā, ko Kungs ir nodevis saviem mācekļiem – saistīt un atraisīt to, kam debesīs jābūt saistītam un atraisītam ar sekām Dieva beigu tiesā (Jņ.20:23; Mt.16:19; 18:18; sal.Jēk.5:15 u.t.).


Bikts un grēksūdzes formas ir

  • vispārējā grēksūdze [parastā] dievkalpojumā,
  • kopējās grēksūdzes liturģiskā kārtība grēknožēlas dievkalpojumā,
  • atsevišķa, privāta un auss grēksūdze vai bikts, kā arī
  • ‘sirds bikts’ pēc Tēvreizes 5.lūguma vai 51.Psalma (sal. Arī Lutera Vakara un Rīta svētības vārdus). Pie Dieva sniegtās piedošanas tālāksniegšana tiem, kas nodarījuši netaisnību man.

Bikts un dvēseļu kopšana gan pēc Dieva iestādījuma, gan arī tās veicot, strikti jāatšķir no katra cita veida padomdošanas analīzes, kas notiek cilvēku sadzīves jomā. Bikts noslēpums un dvēseļu kopšanas noslēpums aptver to, kas ar Dieva vārda darbību notiek, kalpojot vārdam. Šis bikts un dvēseļu kopšanas noslēpums pilnībā izslēdz tā nodošanu tālāk. To nedrīkst lauzt arī, padarot piemērus anonīmus, darbojoties padomdevēju grupās, arī, piemēram, sarunā ar laulību partneri ne. Parasti to arī sargā likums. Neizbēgamas sekas bikts noslēpuma pārkāpumam ir garīgo pilnvaru zaudējums.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.