282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Dzirde

Dievs mums devis ausis arī tādēļ, lai mēs dedzīgi klausītos skaidru Dieva vārdu. Pretēji Dieva gribai daudzi piegriež ausi ļaunas runas un aizver ausis Dieva vārdam. Jēzus saka: “Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva.” [Jņ.8:47]

Daudzi noraida pat ārēju Dieva vārda klausīšanos, bet šeit Jēzus runā par Dieva vārda pieņemšanu ticībā Viņam. Pateicība Dievam, ka vēl ir ticīgi Dieva vārda klausītāji.

Svētais Gars atdzemdina cilvēku ar žēlastības līdzekļiem, proti, ar Evaņģēlija vārdu un Kristības sakramentu. Tas pats ticību stiprinošais spēks ir arī Svētajam Vakarēdienam, kas domāts tiem, kas jau tic.

Dieva vārds mūs sasniedz caur mūsu uztveres orgāniem, bet tiem, pašiem par sevi, nav spēju uztvert Evaņģēlija svētību. Atgriešanas spēks piemīt Dieva vārdam. Jēzus saka: “Ikviens, kas Tēvu ir dzirdējis un no Viņa mācījies, nāk pie Manis.” [Jņ.6:45] Atgriešanās un spēja dzirdēt pareizi nav dabiska cilvēka prasme vai sasniegums, bet gan Dieva dāvana. “Tātad ticība nāk no sludināšanas [dzirdēšanas] un sludināšana [dzirdēšana] – no Kristus pavēles [vārda].” [Rom.10:17]

Ticību Dieva vārds ilustrē saistībā ar uztveri caur sajūtu orgāniem, piemēram caur dzirdi. Bet mēs kļūdīsimies apgalvojot, ka Dievs strādā vienīgi caur dzirdi. Kad Bībele runā par Dieva vārda dzirdēšanu, nav domāta tikai skaņas uztveršana.

Kad bagātais vīrs no elles vaicāja Abrahāmam sūtīt Lācaru brīdināt viņa brāļus, kas vēl dzīvo uz zemes, Abrahāms atteica viņam sakot: “tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa [klausās].” Bagātais nesaprata būtību, tādēļ uzstāja: “Nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos.” Bet Abrahāms atbildēja: “Ja tie neklausa [neklausās] Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām.” [Lk.16:22-31]

Šajā stāstā dzirdēšana nenozīmē dzirdēt skaņu, jo Mozus un pravieši bija jau miruši, bet Abrahāms negribēja sūtīt mirušos. “Mozus un pravieši” ir rakstītais Dieva vārds. Tajā darbojas Svētais Gars, un Viņu ir jādzird.

“Šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.” [Jņ.20:31] Mēs varam iemantot Dieva žēlastību tieši no Bībeles to lasot. Bet tas nav attaisnojums, lai noraidītu žēlastības līdzekļus un pareizas baznīcas dievkalpojumus.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.