180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?


Dieva vārda atjaunoti

Kāds reliģijas zinātņu profesors vienā no lielākajām Amerikas universitātēm nesen izdevis padomu krājumu mācītājiem, kuri jūtas izmisuši un nomākti. Sestajā no septiņiem padomiem kā pārvarēt bezcerību profesors iesaka: “lasīt Dieva vārdu”.

Dieva vārda atjaunoti

Viņš raksta:

„Arī Dāvids ir pieredzējis izmisumu un bēdas. Bībelē ir arī daudz drūmu psalmu, kas atbilst jūsu šī brīža izjūtām. Lasiet Psalmu grāmatu un atrodiet tajā tos psalmus, kas vistiešāk atspoguļo jūsu personīgās izjūtas. Varbūt pat labāk būtu izlaist gaviļu psalmus, nevis censties aizdziedāt prom savas skumjas.”

DIEVA VĀRDS IR KAS VAIRĀK PAR IEDVESMU

Šim profesoram ir taisnība tādā ziņā, ka viņš mudina ļaudis pārvarēt bezcerību lasot Dieva vārdu. Tomēr Dieva vārda iedarbība nebūt nav atkarīga no tā, kā jūs jūtaties. Lai remdētu bēdas un ciešanas Dievs izmanto abas Sava vārda daļas (Hoz. 6:1), gan biedinošo Bauslību, gan mierinošo Evaņģēliju (Ps. 107:20).

Psalmu lasīšana nav tas pats, kas lasīt dzeju vai uzmundrinošu pastkartīti. Dzeja un jauka kartīte gan var raisīt pozitīvas emocijas, tomēr cilvēku radīti vārdi paši par sevi ir nedzīvi kā akmeņi. Ar Dieva vārdu ir citādi. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs (Ebr. 4:12). Dieva vārds pats paveic lietas (Ps. 33:9; Jes. 55:11; Rom. 4:17)! Luters izprata, kā darbojas Dieva vārds, tāpēc viņš tik pārliecināti varēja teikt:

“Neviena cita grāmata, kā vien Raksti, nespēj mūs mierināt. Vienīgi Rakstiem ir tiesības uz nosaukumu.. “„Mierinājumu grāmata”, kas spēj uzturēt dvēseli visās likstās.”

Psalmists Dāvids zinādams, ka Dieva vārds piepilda, ko tas saka, ar paļāvību varēja runāt par to, ka Dieva vārds viņu dara dzīvu: „Mana dvēsele līp pie pīšļiem, atspirdzini mani [dod man dzīvību] pēc Tava vārda” (Ps. 119:25, 28, 50, 58, 116, 149).

Psalmists, runājot par Dieva vārdu, neatsaucas uz kādu lietvārdu, darbības vārdu, īpašības vārdu, pat ne uz pilnu teikumu. Arī Pāvils par Dieva vārdu runā tāpat kā psalmists, sakot: „Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat” (1. Tes. 2:13).

Dzīvajam Dieva vārdam (Jņ. 6:63) piemīt brīnumains spēks. Savās ciešanās jūs iegūstat jaunu spēku un dzīvību, ko saņemat Dieva vārdā klausoties sprediķi, Bībeles stundās, lasot Bībeli un dziedot dziesmas ar bibliskiem tekstiem. Dieva vārds jūs atjauno un atspirdzina tāpat kā psalmistu Dāvidu.

DIEVS AR SAVU DZĪVO VĀRDU PALĪDZ JUMS CIEŠANĀS

Ar Savu dzīvo vārdu un Garu Dievs darbojas jūsos (1. Tes. 2:13). Sālamana Pamācībās Dievs saka: „Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzesloka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina” (Sal. pam. 4:20–22). Kad slīgstat nedrošībā un bezcerībā, paļaujieties uz Dieva vārdu. Caur pravieti Jeremiju Dievs apsola dziedinājumu jūsu garīgajās ciešanās: „Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos” (Jer. 1:12).

PATEICIETIES DIEVAM, JO VIŅA DZĪVAIS VĀRDS DOD MUMS JAUNU DZĪVĪBU!

Ja esat vientuļš, atsvešinājies no draugiem un Dieva, vai esat ieslīdzis bezcerībā, ieklausieties mīlošā Tēva laipnajā aicinājumā. Nāciet pie Viņa un saņemiet Dieva vārda dzīvinošo spēku. Tad jūs spēsiet lūgšanā vērsties pie sava Debesu Tēva un ar prieku sacīt: „Tā ir mana ieprieca manās bēdās, jo Tavs vārds mani atspirdzina” (Ps. 119:50).

    Mīļais Kungs Jēzu, ik dienas es paļaujos uz Tavu apsolījumu Jņ. 6:63: „Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.” Tavi vārdi ir man palīdzība un garīgs dziedinājums. Cilvēki, kas cieš no kādas fiziskas kaites, nevar kļūt veseli paši no sevis. Tāpat arī es ticībā atzīstu, ka nespēju pats saviem spēkiem pārvarēt savas garīgās ciešanas. Tāpēc jel novērs mani no maniem veltajiem pūliņiem un vērs manas domas uz Tevi un Tavu dzīvu darošo vārdu. Liec man slāpt pēc Tava dzīvā vārda, kā Rakstos teikts: „Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis” (Ps. 42:2). Mīļais Tēvs, es pateicos Tev. Paldies par Tavu dzīvo, dzīvu darošo vārdu, kas dziedina manas dvēseles kaites un dod man jaunu cerību, kā šai dzīvei, tā nākamajai. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.