76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?Tu redzi 24 Okt 2010 arhīvu

21. post Trinitatis svētdienā

Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie Viņa un lūdza Viņu, lai Tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.” Galma vīrs Viņam saka: “Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst.” Jēzus viņam saka: “Ej, tavs dēls ir dzīvs.” Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja: “Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstājis.” Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis: “Tavs dēls ir dzīvs.” Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otra zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā. [Jņ.4:46-54]

Lasīt tālāk »Iekš bēdām baudīt prieku [554]

Kas Dievam tic vis’augstakam, Tam labums liels pārlieku;
Kam Jezus spīd un sirdī mīt, Tas dabu debes-prieku.
Uz tevi, Dievs, paļaudamies Es mierā drošs palieku,
Mans Jezus dar’, ka sirds gan var Iekš bēdām baudīt prieku.

Lasīt tālāk »


Milzu krusts Teksasā

Amerikā viss ir liels. Ja jāpielūdz lielais Dievs, ari pielūgsmes vietai jābūt lielai.

Lasīt tālāk »