345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?


Uzvara ir izcīnīta

Drīz pēc Lielās piektdienas aust rīts. Pilnmēness gaismā Jēzus iznāk no klints kapa – teicamais uzvarētājs, kuru nekas nespēj apturēt. Grēka alga ir izciesta. Nāve ir pārspēta.

Uzvara izcīnīta

Kristus ir augšāmcēlies kā Pirmdzimtais un ir garants, ka ikviens, kas Viņam tic, dzīvos mūžīgi.

Laicīgā nāve neaizvedīs ticīgo nāves valstībā, bet gan tur, kur viņš būs kopā ar Jēzu. Un Pastarajā [Pēdējā] dienā, atskanot bazūnei, Jēzus nāks godībā kopā ar svētajiem eņģeļiem, un sapulcinās visus mirušos savā priekšā. Mēs ticam, ka mūsu miesas tiks augšāmceltas.

Bēdas tiem, kas šeit laikā Viņu noraidīja. Tanī dienā viņi neatradīs vietu, kur patverties. Bet svētlaimīgi tie, kas paļāvušies uz Viņu. Tie būs bez grēka un tā sekām, un bez pēdējās sirdsapziņas apsūdzības. Paliks vienīgi mūžīga svētlaime un bauda esot kopā ar Dievu.

Jēzus vēlas, lai ikviens būtu līdzdalīgs mūžīgajā svētlaimē. Saviem izbiedētajiem mācekļiem pēc augšāmcelšanās Jēzus sacīja: “Miers ar Jums!” [Jņ.20:19] Viņš tos nedz nosodīja, nedz apvainoja, nedz atmeta, bet dāvāja tiem sirdsapziņas mieru, iedrošinot tos, ka viņiem ir piedots.

To pašu mieru Viņš nes arī šodien. Tādēļ Viņš sūtīja savus mācekļus pasaulē sludināt Evaņģēliju. Bija tūlītēja nepieciešamība pasludināt Evaņģēliju visā plašajā pasaulē, jo viss mūsu pestīšanai bija paveikts, bet tikai daži to zināja, bet neuzdrošinājās to saukt par savu.

Arī šodien pasaulē ir tūlītēja nepieciešamība pasludināt Evaņģēliju.

Iespējams, arī tagad ir tādi, kuri domā, ka nav derīgi Debesu valstībai.

Neviens no mums nav derīgs, ja uzlūkojam savus darbus. Bet Kristus ir „nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.” [Rom.4:25]

Pamatojoties vienīgi uz to, mēs varam tuvoties Dieva žēlastības tronim, apliecināt savus grēkus, un ticēt, ka tie ir piedoti.

Jēzus augšāmcelšanās ir absolūcija [grēku piedošanas pasludinājums] pasaulei. Dieva vārds to garantē.

Kad ticam Kristus augšāmcelšanās svētku vēstij, arī mums ir miers ar Dievu. Mēs jau esam svētīti un varam dziedāt: „Jēzus ir dzīvs! Uzvara ir izcīnīta. Nav nāvei vairs varas pār mani. No kapa Jēzus mani modinās un vedīs savā gaismā. Tā ir mana pārliecība!”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.