39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Tavs Dievs, kas vēl tev labu

“Un Dievs sacīja visus šos vārdus: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.”" [2.Moz.20:1-3]

Tavs Dievs, kas vēl tev labu


Tik biedējoša bija Tā Kunga pašatklāsme Sīnaja kalna zibenī, pērkonā un draudīgā dūmu mākonī! Toreiz svētais un visvarenais Dievs atklāja un darīja zināmu Savu gribu, tāpēc nebija brīnums, ka klātesošie bija pārbijušies līdz nāvei.

Taču, kad Dievs sāka runāt uz Mozu, atskanēja mīlestības pilna balss. Dievs atgādināja Israēla bērniem, ko bija darījis viņu labā: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.”

Tā Dievs Savai tautai deva baušļus. Lai arī dārdēja pērkoni un zibēja zibeņi, tomēr Sīnaja kalnā skanēja laipna balss: Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas vēl tev labu, Es esmu tevi izglābis, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

Dieva svētie baušļi ir bijājams spriedums par visiem cilvēku grēkiem un bezdievību. Kad dievišķais likums jeb baušļi pamodina grēcinieku un apsūdz viņa sirdi, cilvēks sajūt sava stāvokļa dziļo nopietnību un piedzīvo milzīgu satricinājumu. Ko darīt un kur tverties Dieva svētās Bauslības priekšā?

Savukārt cilvēks, kas ir piedzīvojis Radītāja mīlestību un žēlastību un ticībā Jēzum kļuvis par Dieva bērnu, Bauslībā dzird sava Debestēva balsi un pieņem Viņa labo un svētīgo nodomu.

Kamēr Dieva tauta turējās pie Tā Kunga, bija dievbijīga un paļāvās uz Viņa labestību, Dieva Bauslība tai bija mīļa un dārga. To pašu mēs varam apgalvot arī šodien: Dieva bērni mīl baušļus un labprāt tiem paklausa.

Luters raksta, ka līdz ar Kristus nākšanu Bauslībai jāatkāpjas. Tas nebūt nenozīmē, ka baušļi vairs nav jāpilda; tas nozīmē, ka ticīgu cilvēku Bauslība vairs nepazudina. Kristū mūsu grēki mums ir piedoti [Rom.5:20] un cilvēks iemanto jaunu prātu un gribu, kas labprāt vēlas klausīt Dieva baušļiem un staigāt Viņa ceļus.

Turēsimies pie Dieva baušļiem un pildīsim Viņa prātu! Neļausim, ka mūs dzenā dažādas kārību vētras un dziņas, kā tas notiek pasaulē, bet klausīsim sava Tēva balsij: Es esmu Dievs, Tas Kungs, kas tevi izglābis. Es gribu būt tavs Dievs. Turies pie Manis visas sava mūža dienas!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.