178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?Tu redzi arhīvu par Kristus ciešanu laiks

Lūgšana acu svētdienā

Kungs Jēzu, Tu esi nācis izārdīt velna darbus. Paldies, ak, paldies tev brīnišķais Pestītāj, mēs sakām par to, jo citādi mēs būtu mūžīgi palikuši velna vergi.

acu svētdienā

Lasīt tālāk »Lūgšana atgādāšanas svētdienā

Kungs, Kungs, stiprais Dievs, žēlīgais, sirdsmīlīgais un labprātīgais un liels labdarīšanā un patiesībā! Tu paklausi lūgšanas, visa miesa nāk pie tevis. Arī mēs nākam tava vaiga priekšā šajā stundā ar savām vajadzībām.

vai Dievs paklausi lūgšanas, ko saka sunīšī

Lasīt tālāk »


Lūgšana kārdināšanas svētdienā

Kungs Jēzu, žēlīgais Pestītāj, Tu esi ļāvis sevi kārdināt visās lietās, lai varētu iežēloties par mūsu vājībām.

Jēzus trīs kārdināšanas

Lasīt tālāk »


Par gavēni

Vai tāda gavēšana lai Man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos – vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas Tam Kungam patīk? [Jes.58:5]

uzzini par gavēni

Lasīt tālāk »


Pūpolu svētdienas sprediķis

Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Eita uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie Manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait: Tam Kungam to vajag, tūdaļ Viņš jums tos atlaidīs.” Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastunesējas ēzeļa mātes kumeļa.- Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja Viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!” (Mt.21:1-9)

Palmu jeb pūpolu svētdiena

Lasīt tālāk »