167. Kā Dievs apsargā tevi?Tu redzi arhīvu par Jēzus Kalna sprediķis

Divējādi vārti un ceļi: izšķiršanās par pazušanu un dzīvību

“Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod!” [Mt.7:13-14]

Divējādi vārti un ceļi: izšķiršanās par pazušanu un dzīvību

Lasīt tālāk »Saprašanas un atklāsmes zelta likums

“Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.” [Mt.7:12]

Saprašanas un atklāsmes zelta likums

Lasīt tālāk »


Pārliecība par lūgšanu uzklausīšanu

“Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz.” [Mt.7:7-11]

Pārliecība par lūgšanu uzklausīšanu

Lasīt tālāk »


Svētuma glabāšana un svētdarīšanas robežas

“Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa.” [Mt.7:6]

Svētuma glabāšana un svētdarīšanas robežas

Lasīt tālāk »


Cilvēku tiesāšana pakļauta Dieva tiesai

“Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, es izvilkšu skabargu no tavas acs, — un redzi, baļķis tavā paša acī? Liekuli, izvelc papriekš balķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs.” [Mt.7:1-5]

Cilvēku tiesāšana pakļauta Dieva tiesai

Lasīt tālāk »