20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par ievads teoloģijā

Atziņa – teoloģija – ticība

Tā nav draudzes būtība – nodarboties ar teoloģiju, bet gan ticēt Dieva vārdam un tam paklausīt.

Atziņa - teoloģija - ticība

Lasīt tālāk »Divi pastāvošo reliģiju avoti

Kā jau mēs par to esam pārliecinājušies, pastāv vienīgi divas radikāli atšķirīgas reliģijas, ticības jeb Evaņģēlija reliģija un labo darbu jeb bauslības reliģija. Tieši tāpat ir arī tikai divi avoti (zināšanu principi), no kuriem šīs pretrunīgās reliģijas ir nākušas. Labo darbu reliģiju ir radījis pats cilvēks un tās avots ir cilvēka sirds, kurā Dievs ir ierakstījis savu dievišķo likumu, lai arī pagāni, kuri nepazīst Dieva vārdu, kā tas ir mums atklāts Svētajos Rakstos (Rom.2:14), varētu “pazīt Dieva taisno likumu” (taisnīga prasība’, ‘likumīgs pamats’) (Rom.1:32), un “pierādīt, ka likuma prasība ierakstīta viņu sirdīs” (Rom.2:15). Pamatojoties dievišķajā likumā, kas ierakstīts cilvēka sirdī, sirdsapziņa apsūdz un nolād cilvēku ikreiz, kad viņš kļūdās, un tādējādi viņu nospiež vainas apziņa, “viņiem nav ar ko aizbildināties” (Rom.1:20) un “to pašu apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno” (Rom.2:15).

Lasīt tālāk »


Reliģiju skaits pasaulē

Reliģiju skaits pasaulē ir ticis novērtēts dažādi. Parasti mēs pieminam četras dažādas reliģijas: kristietību, jūdaismu, muhamedānismu un pagānismu. Lai arī šādu uzskaitījumu patiešām varētu pielietot, nekad nevajadzētu aizmirst, ka patiesībā visas reliģijas varētu reducēt uz divām grupām: bauslības reliģijas, proti, reliģijas, kuras mēģina panākt izlīgumu ar Dievību caur bauslības darbiem; un Evaņģēlija reliģija, proti, ticība, kuru caur žēlastības līdzekļiem cilvēkā ir izraisījis Svētais Gars, ka Dievs ir izlīdzināts ar grēcinieku bez jebkādiem darbiem no tā puses, ar Kristus Jēzus vietnieciskās izpirkšanas starpniecību, un ka pestīšana ir brīva Dieva dāvana, ko grēcinieks gūst ticībā Kristum Jēzum.

Reliģiju skaits pasaulē

Lasīt tālāk »


Par reliģiju vispār

Termina reliģija etimoloģija joprojām nav īsti skaidra. Luterāņu dogmatiķis Hollacs raksta:

“Daži uzskata, ka termins reliģija ir atvasināts no vārda religare[1] (Laktancijs[2]), citi – no relegere[3] (Cicerons). Saskaņā ar pirmo, reliģija apzīmē nepieciešamību pareizi pielūgt Dievu jeb kaut ko tādu, kas uzspiež cilvēkam noteiktus pienākumus un uzdevumus. Saskaņā ar otro etimoloģiju, reliģija ir uzmanības pievēršana tām lietām, kuras ir saistītas ar Dieva pielūgšanu. Izplatītāks ir pirmais uzskats”.

Lasīt tālāk »


Kristīgā reliģija un kristīgā teoloģija

Daži teologi iesaka atsevišķi izšķirt kristīgo reliģiju un kristīgo teoloģiju. Viņi saka, ka kristīgā reliģija pēc savas subjektīvās nozīmes ir zināšanas par Dievu, kuras piemīt ikvienam kristīgam ticīgajam, savukārt kristīgā teoloģija pēc savas subjektīvās nozīmes ir zināšanas par Dievu, kuras piemīt oficiālajiem Baznīcas skolotājiem.

Lasīt tālāk »


 1  2 »