353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?


Slavējiet Dievu lūgšanā

Vēsts par Velsas princeses Diānas pēkšņo nāvi 1997. gada augustā satrauca cilvēkus visā pasaulē. Miljoniem televīzijas skatītāju bija kopā ar tūkstošiem sērojošo bērinieku, kuri piedalījās piemiņas dievkalpojumā Vestminsteres Abatijā Londonā.

Ko darīt? Ko teikt? Ko lūgt? Meklējot piemērotu dziesmu, piemiņas dievkalpojuma rīkotāji apstājās pie “Tas Kungs ir mans labais gans”, ar 23.psalma vārdiem.

PSALMI: MŪSU LŪGŠANU GRĀMATA

Dieva atklāsme psalmos daudz spēcīgāk kā jebkurš cits literārs darbs atklāj pilnu cilvēcisko emociju gammu – bailes, prieku, bēdas, nožēlu, nemieru, mieru un pateicību.

Ķēniņš Dāvids ir sarakstījis daudzus no psalmiem. Vairāki, kā, piemēram, 6.psalms, ir viņa lūgšanas dzīves tumšākajos brīžos. Savukārt citos, kā, piemēram, 92.psalmā Dāvids izdziedāja slavu Dievam (kā tas redzams arī šajā gleznā). Psalmi māca Dievam tīkamus vārdus, jo īpaši tiem ticīgajiem, “kuri nezina, ko tiem būs lūgt un kā” (Rom.8:26). Tāpēc arī Psalmu grāmata vienmēr ir bijusi Kristus līgavas – baznīcas lūgšanu grāmata.

Otrajā gadsimtā Tertuliāns liecina, ka ticīgie viņa laikā ikdienas lūgšanās un Dieva slavēšanā izmantojuši Psalmu grāmatu. Hieronīms ir sacījis: “Psalmi vienmēr ir skanējuši Palestīnas tīrumos un vīna dārzos. Arājs, vadot arklu, dziedāja “Aleluja” psalmus; pļāvējs, vīna dārznieks un gans dziedāja Dāvida dziesmas”.

IKVIENĀ SITUĀCIJĀ LŪDZIET UN PATEICIETIES

Negaidiet smagos pārbaudījumu brīžus, kuros tad nu mēs, krituši izmisumā, karsti un dedzīgi lūdzamies, bet gan ļaujiet dzīvajam Dieva vārdam jūs vadīt uz pilnīgāku lūgšanu dzīvi. “Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā” (Fil.4:6). Dievam labāk patīk, ka mēs ar Viņu runājam prieka un pateicības brīžos, nevis tikai izmisuma un bēdu laikā.

Kad meklējam vārdus lūgšanai, mums vispirms jālasa Viņa vārds. Tad Dieva Gars mūs vadīs, ka mēs runāsim uz Dievu tā, kā Viņš pats uz mums ir runājis savā vārdā. Šāda mūsu atbilde Dievu iepriecinās visvairāk. Dievam patīk, ka mēs Viņu lūdzam Viņa paša vārdiem. Šādi mēs varam lūgt ar prieku un paļāvību, jo “Tā Kunga [vārdi] ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu” (Ps.19:8-9).

PSALMI VĒRSĪS JŪSU LŪGŠANAS UZ DIEVU

Daudzi aplam uzskata, ka psalmi tikai vispārīgi vai nekonkrēti izteic kādas reliģiskas idejas. Tā tas nav! Tā, piemēram, 8; 16; 22; 31:6; 69:22 un 110.psalms runā par Kristu. Jēzus, piesists krustā, citēja 22. psalmu. Pēc savas augšāmcelšanās Viņš sacīja: “Visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās” (Lk.24:44).

Lasot psalmus ik dienas mūsu domas tiek novērstas no mums pašiem un pievērstas žēlsirdīgajam Dievam. Tad no mūsu lūpām plūst pateicības lūgšanas un slava Dievam. Mums ik dienas nākas saukt līdz ar Dāvidu: “Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmitstīgu arfas! Dziediet Viņam jaunu dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm!” (Ps.33:1-3).

SLAVĒJIET DIEVU MŪŽĪGI!

Ja mēs lasām psalmus katru dienu, mums nekad vairs nebūs jāsaka: “Es nezinu, kā man lūgt”. Tāpat kā Dāvidu, Dievs mūs dara spējīgus dziedāt un lūgt: “Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes! Dziediet Viņa Vārda godībai, veltījiet Viņam jo diženu cildinājumu! Sakait Dievam: “Cik bijājami lieli ir Tavi darbi!” .. Es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei! Es Viņu piesaucu ar savu muti, .. Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūgšanas. Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis!” (Ps.66:2-3, 16-20). Slavēsim mūsu Kunga Vārdu, kā to darīja Dāvids! Slavējiet Viņa svēto Vārdu mūžīgi! Aleluja!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.