Ieskaties

7 komentāri par “Septītās dienas adventistu mācības aprises

 1. kārtējie vienīgie pareizie ar toleranto pieļāvumu, ka arī citās konfesijās varētu atrasties kāds pestītais.

 2. Ar sabatu – sestdienu ir diezgan vienkārši.
  Tas ir dots baušļos:
  Turklāt sabata dienu ir mainījusi konkrēta instance, kura pati tam piekrīt.

  Par sabata – sestdienas ievērošanu cilvēki ir gan dedzināti, gan nogalināti, gan likti cietumos. Ja jau tas būtu maznozīmīgi, vai tad sātans tā censtos mainīt svētku dienu.
  Dan 7:25
  “Tas uzstāsies ar skaļām runām pret Visuaugsto un apvainos Visuaugstā svētos, tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību; viņi būs nodoti viņa varā vienu gadu un divus gadus, un vēl vienu pusgadu.”

 3. Pirmkārt, nevienā no minētajām Rakstu vietām nav norādījuma uz to, ka tur būtu runa par mūsu pilsonisko sestdienu kā atpūtas dienu. Daudz skaidrāk šeit izpaužas prasība pēc darba un atpūtas mijas: “Sešas dienas tev būs strādāt – septītajā dienā atpūsties” (“sabats” = ebr.: she’ba = “septiņi”).

  (2.Moz.31:13-15)
  “Runā uz Israēla bērniem un saki: turiet Manus sabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā uz audžu audzēm, ka jūs zinātu, ka Es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī.
  Turiet sabatu, jo tas jums ir svēts; kas to nesvētī, tam mirtin jāmirst, jo ikvienam, kas tanī kādu darbu dara, tam ir jātop izdeldētam no tautas vidus.
  Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir sabata diena, svēta Tam Kungam; ikvienam, kas šinī dienā dara kādu darbu, tam mirtin jāmirst.

  Tāpat minētajos tekstos nav teikts, ka dievišķais bauslis par atpūtu konkrētā nedēļas dienā universālā nozīmē attiektos uz “visiem cilvēkiem”.

  Jautājums: Vai tad bauslība neattiecas uz cilvēkiem, kas tic Kristum?

  (Gal.3:6-9)
  Jau Ābrahāms “ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību”.
  Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.
  Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. –
  Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu.

  (Mt.5:17,18)
  Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.
  Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.

 4. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir kāds, kas sēj nezāles, kas ir melis un melu tēvs, kurš darbojas pret Dievu un pret katru labu dāvanu, ko saņemam no Debesīm. Pravietim Daniēlam atklāsmē tika rādīts, kādas metodes un spēki tiks izlietoti šinī cīņā: “Tas uzstāsies ar skaļām runām pret Visaugstāko un apvainos Visaugstāko svētos, tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību.” (Dan. 7:25) Tas ir noticis. Vēsture apliecina, ka Bībeles ceturtais bauslis par svēto dienu — sabatu — ir būtiski sagrozīts.

  Sabats vai svētdiena

 5. SDA arguments, ka Jēzus un Viņa mācekļi ievēroja jūdu sabatu, bez šaubām, ir pareizs. Kuru citu dienu tad viņi, būdami jūdi, vēl varētu svinēt? Tomēr kā daļa no “bauslības” tas bija arī viens no galvenajiem konflikta punktiem starp Jēzu un bauslībai uzticīgajiem farizejiem. Tāpēc agrīnā kristietība galu galā atteicās no šīs jūdu tradīcijā un bauslības dievbijībā sakņotās dienas.

  Vai tad Jēzus būtu kļūdījies attiecībā par sabatu?
  Vai tad farizeji būtu labāk sapratuši rakstus, nekā pats Bauslības devējs – Jēzus?

  Kur būtu rakstīts, ka farizeji vai arī Jēzus būtu vēlējušies mainīt sabata dienu?
  Kāds ir pamatojums citētajai piezīmei?

  (Mt 12:1-8)
  Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību; un Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka vārpas plūkt un ēst.
  Bet farizeji, to redzēdami, uz Viņu sacīja: “Redzi, Tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīv darīt.”
  Bet Viņš uz tiem sacīja: “Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi?
  Ka viņš gāja Dieva namā un tie ēda skatāmās maizes, ko nebija brīv ēst ne viņam pašam, ne viņa biedriem, bet vienīgi priesteriem.
  Jeb vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri pārkāpj sabatā Dieva namā sabata dienu un ir nevainīgi?
  Bet Es jums saku: šeit ir kas lielāks par Dieva namu.
  Bet, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris, – tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši.
  Jo Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu.”

 6. Iknedēļas atpūtas dienas (sabata) ievērošanu pēc jūdu tradīcijas nedēļas septītajā dienā SDA saprot kā “negrozāmu likumu”, jo pēc sešām radīšanas dienām Dievs “to ir iecēlis un svētījis visiem cilvēkiem radīšanas piemiņai” (galvenās atsauces: 1. Moz. 2:1-3; 2. Moz. 20:8-11; 31:12-17; Ebr. 4:1-11). Tas, kas šādā veidā atzīmē sabatu – “no saules lēkta līdz saules rietam” –, svin ne tikai Dieva “radīšanas”, bet arī “glābšanas darbu”, jo septītā diena “ir mūsu glābšanas caur Kristu simbols” (19. art.).

  Piezīme

  Tāpat minētajos tekstos nav teikts, ka dievišķais bauslis par atpūtu konkrētā nedēļas dienā universālā nozīmē attiektos uz “visiem cilvēkiem”. Pirmkārt, daudzām tautām un kultūrām bija un ir pavisam citas laika skaitīšanas un kalendāra sistēmas, kas būtiski atšķiras no babiloniešu uz četrām mēness fāzēm (sappatu) balstīto “septiņu” dalījumu, kuru pārņēma senie israēlieši (tā atspoguļojas arī pirmajā radīšanas stāstā). Otrkārt, sabats tāpat kā apgraizīšana, tika uzskatīts par īpašu Israēla pazīšanas zīmi, redzamo derības zīmi starp Dievu un Viņa izredzēto tautu (2.Moz.31:13-17).

  1.Moz.2;1-3 ir rakstīts.

  1 Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki.
  2 Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.
  Ebr. 4:4, 10
  (2-3) 2. Moz. 20:11
  3 Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.

  Vai tad ši raksta autors neprot skaitīt pat desmita apjomā, vai arī varbūt nesaprot, ko nozīmē “septiņi” vai “septītā”!? citētajos tektos 2. pantā skadri un tieši ir teikts, ka Dievs pabeidza septītajā dienā visus savus darbus. Kāda cita diena te nav minēta, bet tieši un konkrēti septītā diena. Paņemam paralēlei citātu no 2.Moz 20 nodaļas:

  8 Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.
  2. Moz. 16:23-30; 31:12-14
  9 Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.
  2. Moz. 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; 3. Moz. 23:3
  10 Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.
  11 Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
  1. Moz. 2:1-3; 2. Moz. 31:17

  Katram pantam klāt ir arī paralēles un es speciāli izcēlu vienu. Nu tak pilnīgi skaidri saredzama paralēle. ja ar šo ir par maz, tad te būs citātiņš arīdzan no 5.Moz. 5 nodaļas:

  12 Ievēro sabata dienu, ka tu to turi svētu, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis.
  2. Moz. 16:23-30; 31:12-14
  13 Sešas dienas tev būs strādāt un visus darbus darīt.
  2. Moz. 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; 3. Moz. 23:3
  14 Bet septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt – ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, nedz kādam no taviem lopiem, nedz arī svešiniekam, kas mīt tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu pats.

  Un atkal iet runa par septīto dienu kā sabata dienu un arī par dusēšanu. Tā ka jautājumiem nevajadzētu būt.

  Apgalvojums, ka senais israēls pārņema uz mēness fāzēm bāzētu kalendāru neiztur nekādu kritiku, nedz vēsturisku, nedz arī astronomisku. Tajā reģionā un tajā laikā vispār nebija citāda nedēļas cikla kā vien tas pats septiņu dienu cikls. Citādas laika skaitīšanas sistēmas tur vispār nebija. Un arī cilvēki zināja, ka pins Mēness fāžu cikls nav tieši 28 dienas, bet gan 27 dienas, 7 stundas un 43 minūtes (precīzi 27d 7h 43,1 min).

  Tieši tāpat neiztur kritiku, ka sabats bija senā israēla vienīgā redzamā atšķirības zīme. minēšu dažus piemērus:
  Senajā israēlā viens templis, bet apkārtējās tautās katrā pilsētā vismaz pa vienam, parasti vairāki.
  Israēla templī ieeja ir rietumu virzienā, kamēr pagānu templōs austrumu virzienā.
  Jebkurā pagānu templī varēja iet iekšā jebkurš, bet senā israēla templī tikai un vienīgi israēla tautas pārstāvji un arī tikai tie, kas nebija izslēgti no draudzes.

  Teoloģiski kritiku neiztur apgalvojums, ka jūdu sabats ir “mūsu pestīšanas caur Kristu simbols”. Šāda doma Jaunajā Derībā nav atrodama (Ebr.4:1-11 runa ir par kaut ko pavisam citu).

  Ja šjos tekstos (Ebr.4:1-11) ir runa par kaut ko citu, tad tā kā vajadzētu paskaidrot, par ko tieši! Ja paskaidrojuma nav, tad ir tāpat, kā ar bīskapu Eisebiju, kurš, gribēdams izpatikt Romas imperatoram Konstantīnam, izvirzīja apgalvojumu, ka kristus esot pārcēlis sabatu uz saules dienu. Vēlāk gan viņš sacīja “visu ko pienākas darīt sabatā, mēs esam pārcēluši uz kunga dienu – saules dienu.”. Tātad, ja nav pamatojuma, par ko tad īsti raksta Pāvils savā vēstulē ebrejiem (Ebr.4:1-11), ja ne par sabatu, tad apgalvojums, ka Pāvils raksta par kaut ko citu ir pilnīgi nevietā. Pie kam ebreju termina sabats pārējās nozīmes raksta autors būs vienkārši “aizmirsis”, vai uzskatījis par nevajadzīgu pieminēt. Bet šim terminam ir vēl nozīmes un tas nozīmē sabats (kā jau autors minēja), apstāšanās, miers, un arī dusa…

  SDA arguments, ka Jēzus un Viņa mācekļi ievēroja jūdu sabatu, bez šaubām, ir pareizs. Kuru citu dienu tad viņi, būdami jūdi, vēl varētu svinēt? Tomēr kā daļa no “bauslības” tas bija arī viens no galvenajiem konflikta punktiem starp Jēzu un bauslībai uzticīgajiem farizejiem.

  Jēzus nekad nekonfliktēja par sabata turēšanu ar jūdu mācītājiem. Konflikts vienmēr bija vērsts uz to, kas patiesībā ir sabats un ko šjā dienā drīkst darīt un ko ne. Jūdu mācītāji bija sabatu apkrāvuši ar pat vājprātīgiem priekšrakstiem, kuri bija jāpilda tautai. piem, sabata dienā cilvēks guvis nopietnu un dzīvībai bīstamu traumu. Tad šajā situācijā vienīgais, ko drīkstēja darīt, bija apjautāties vai viņš vēl dzīvs. Nekādu palīdzību sniegt cietušajam nedrīkstēja, jo tas pēc mācītāju priekšrakstiem sakitījās darbs. Ja cilvēkam sabata dienā gribējās dzert, tad ūdeni, no akas smelt nedrīkstēja, jo tas arī bija darbs, bet ja ūdeni dabūja un padzērās, bet traukā kas atlika, tad zemē to liet nedrīkstēja (austrumnieku labais tonis, nedrīkst dzeramo trauku atdot atpakaļ, ja tur iekšā kas ir atlicis), jo atkal darbs – zemes apūdeņošana. neuzskaitīšu te visus mācītāju priekšrakstus, jo to bija milzīgs daudzums, bet no manis uzskaitītajiem jau ir saprotams ar kādiem tik aizliegumiem nebija aplikts sabats. Faktiski, ja gribēja ievērot 100% burtiski visus priekšrakstus, tad sabatā cilvēks drīkstēja tikai gulēt gultā pilnīgi kails, bez segas un nekustēties.

  Tāpēc agrīnā kristietība galu galā atteicās no šīs jūdu tradīcijā un bauslības dievbijībā sakņotās dienas. Jaunizveidotajās kristīgajās draudzēs drīz vien dievkalpojuma centrālā vieta vairs nebija sinagoga, bet gan (pēc jūdu skaitīšanas) pirmajā nedēļas dienā notiekošās Vakarēdiena sapulces. Šī diena caur Jēzus Kristus pestīšanas upuri kā augšāmcelšanās diena ieguva jaunu kvalitāti un kļuva par jaunas garīgas radības sākumu. 107.gadā bīskaps – martīrs Ignācijs rakstīja magnēziešiem (9,1): “Jūdi, kas ir ieguvuši jauno cerību, vairs nesvin sabatu, bet Tā Kunga dienu, kurā caur Kristu ir uzaususi dzīvība.” Līdz ar to Dieva noteiktā kārtība: “Sešas dienas darbs, septītā – atpūta”, nav mainīta vai atcelta

  Pirmie kristieši nekad neatteicās no sabata turēšanas. Sapulces vieta no sinagogām uz citurieni tika pārcelta galvenokārt pašu kristiešu drošības dēļ, jo tie tika stipri vajāti iesākumā no pašu tautiešiem, bet pēc 64. gada ugunsgrēka Romā jau valstiskā līmenī. Pie kam interesants fakts: pietika tikai kristietim sākt turēet saules dienu, jeb pirmo nedēļas dienu, kad vajāšanas tūlīt pret tiem beidzās. Nebija nemaz publiski jānolād Kristus, tikai vajadzēja atteikties no sabata, un brīvi varēja to Jēzu piesaukyt, un nekas par to vairs nedraudēja. Attiecīgi daudzi kristieši arī izvēlējās turēt augšāmcelšanās dienu, un turpināt jau brīvi piesaukt Jēzu Kristu. Bet šīs kristiešu draudzes ātri vien aisimilējās pagānu draudzēs un par Kristu aizmirsa, kā rezultātā vienkārši beidza eksistēt.
  Galvenais augšāmcelšanās dienas turēšanas bums sākās Romas imperatora Konstantīna laikā, kad viņš ar likumu legalizēja kristietību un vēl kristiešus iecēla daudzos valsts pārvaldes amatos. Pretim prasot tikai “nenozīmīgas” izmaiņas kristiešu mācībā, starp kurām arī sabata pārcelšanu uz augšāmcelšanās dienu, vai pēc romiešu kalendāra saules dienu.

  Tas īsumā par sabatu, bet turpinājums vēl sekos arī sabata tēmai…

Atbildēt