38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?


Sabats un tā nozīme Vecās Derības laikā

Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?


Vecās Derības laikā atpūtas diena bija sabats jeb sestdiena. Tajā dienā sanāca kopā pie Dieva Vārda. Sabats, latviski tulkots, ir atpūta.

Sabats bija priekšstats par Jēzu, kurš mums piešķir sirdsapziņas mieru un mūžīgu svētlaimību grēku piedošanā kā dāvanu, bez jebkāda mūsu pašu nopelna.

Sešās dienās padari savu darbu, bet septītajā dienā vērot ievēro manu atpūtas dienu sabatu, kura tiek saukta par svētu; nevienu darbu jums tanī nebūs darīt; tā ir sabata diena tam Kungam it visos jūsu mājokļos. [3.Moz.23:3]

Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis: “Kā esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā,” – lai gan darbi kopš pasaules radīšanas bija padarīti. [Ebr.4:3]

Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. [Mt.11:28]

Kristīgā mācība »

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Sabats un tā nozīme Vecās Derības laikā”

 1. normunds999:


  Tiešām interesanti, tajā pat laikā ne ar ko bibliski nepamatoti apgalvojumi, ka DIEVS esot kaut ko mainijis, arī attiecībā uz sabatu. Vismaz bībelē neko tādu nevaru atrast.

 2. talyc:


  vai normunds999 jautā – 41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?

  Dievs nav saistījis Jaunās Derības Baznīcu pie jūdu sabata dienas, kas bija sestdiena. Viņš nav noteicis arī nekādu citu dienu tās vietā. Bet Viņš vēlas, ka mēs joprojām vēl sanākam kopā pie Viņa Vārda.

  Par atsevišķu kopēju sanākšanas dienu kristieši izvēlējās kristīgā brīvībā svētdienu jeb Kunga dienu. Tajā Kristus uzcēlās no mirušajiem – nedēļas pirmajā dienā. Viņš ieguva mums īsto atpūtu, uzvarēdams grēku un nāvi.

  Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc ka viņš ne vien sabatu neievēroja, bet arī apzīmēja Dievu par savu Tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. [Jņ.5:18]

  Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā pagānu dzīvē, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. [..] Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. [Kol.2:13.17]

  Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā un dziedait Dievam psalmus, himnas un garīgas dziesmas pateicības pilnām sirdīm! [Kol.3:16]

  Uzdevums: Lasi Ebr.4:1-13: Dieva tautas atpūta.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.