263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Pārbaudiet paši sevi

Kad Ādams un Ieva Ēdenes dārzā krita grēkā un tika padzīti, mēs visi kļuvām līdzdalīgi attiecību ar Dievu izpostīšanā. (Rom.5:19)

Pārbaudiet paši sevi

Kurš tagad šīs attiecības spēj atjaunot?

Mēs esam grēkojuši pret Dievu, tāpēc mēs paši esam atbildīgi par to, ka uzņemamies iniciatīvu atjaunot mūsu attiecības ar Dievu. NEPAREIZI. Mēs paši esam garīgi “miruši savos pārkāpumos un grēkos” (Ef.2:1) un pat ienaidā ar Dievu (Kol.1:21).
Dievs mums ir devis brīvo gribu ieaicināt Jēzu mūsu dzīvē. NEPAREIZI. Lai gan ticība tam, ka ikviens pats ar savas brīvās gribas palīdzību var nodi­bi­nāt jaunas attiecības ar Dievu, ir visai izplatīta, šāds ieskats ir pretrunā ar Dieva vārdu: “Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas mani sūtījis” (Jņ.6:44; sk. arī Jņ.1:13; Ap.d.16:14; Rom.9:16; 1.Kor.1:30–31; Fil.2:13).
Lai arī Dievam jāuzņemas iniciatīva, taču, ja mēs nepaveicam savu daļu, mūsu attiecības ar Viņu nebūs pilnībā atjaunotas. NEPAREIZI. Šī doma ir veikls un viltīgs velna stiíis, kas skar to pašu jautājumu, par kuru Pāvils rakstīja Galatijas kristiešiem. Par judaizētājiem Pāvils saka: viņi sludina “citu Evaņģēliju” un “grib pārgrozīt Kristus Evaņģēliju” (Gal.1:6–7; izlasiet arī 8.–9.pantu!). Šie ļaudis apgalvo: “Jā, tev jātic Jēzum, bet ar to vien nepietiek — tev vēl arī jādara Bauslības darbi.” Pat daudzi luterāņi aplami tic, ka vienīgais veids, kā nonākt debesīs, ir ticēt Jēzum un pildīt desmit baušļus. Šāda ticība ir pretrunā ar skaidro Dieva vārdu, kurā teikts: “Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no Bauslības darbiem” (Rom.3:28)
Tas pilnībā ir Dieva darbs, ka mēs esam “Kristū”. Dievs uzņemas iniciatīvu. Viņš arī visu izdara no sākuma līdz galam. PAREIZI. Apustulis Pāvils raksta: “No Viņa jūs esat Kristū” (1.Kor.1:30; 1.Jņ.4:10). Dievs pats visu izdara. Kaut arī ir tiesa, ka mums jātic, tomēr ticība pati ir Dieva dāvana, ko mūsos rada Viņa dzīvais vārds (Rom.10:17). “[Esmu] pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai” (Fil.1:6). Jēzus ir “ticības iesācējs un piepildītājs” (Ebr. 12:2).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.