177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Par ticību labajiem darbiem

Labo darbu nedarīšana (nepaklausība Dievam) ir tas, kas mūs pazudina, bet labo darbu darīšana nav tas, kas mūs varētu pestīt.

Labie darbi ir Dieva uzdevums cilvēkam

Tā ir Dieva griba, lai Dievam līdzīgi cilvēki darītu Dieva prātu, bet grēkā krišana padara to neiespējamu. Lai gan mēs esam Kristus attaisnoti, tomēr paši saviem spēkiem nespējam tam ne ticēt, ne līdz tam nonākt, ne sevi darīt taisnus.

Kristīgās Baznīcas ticības apliecībās autors nav atradis apstiprinājumu apgalvojumam, ka ar labiem darbiem varētu gūt pestīšanu. Tāpat viņš nevar uzrādīt kādu konkrētu rakstu vietu Svētajos Rakstos, kur cilvēkam tas būtu apsolīts. Cilvēku pestīšana ir vienīgi Trīsvienīgā Dieva darbs, bet šā darba augļi ir mūsu labie darbi.

Velns ir samaitājis cilvēka spēju darīt labus darbus

Grēkā kritusī cilvēce jau no saviem pirmsākumiem meklē (un reizi pa reizei atrod) kādu vairāk vai mazāk iedarbīgu līdzekli sirdsapziņas nomierināšanai. Un viens no tādiem ir “jauna reliģija”. Kad, saskaņā ar Rakstiem, cilvēks sāk apzināties savu nolemtību, viņš dabiski tiecas kaut ko izmainīt esošajā situācijā (glābties). Dabiskā reakcija ir cilvēciska gribēšana gūt pestīšanu ar saviem spēkiem. Tādēļ tā pārliecība par pestīšanu, uz kādu pretendē pagāni, balstās viņu atbilstībā Bauslībai (Lk.18.11), tomēr šāda pārliecība ir jāuzskata par grēcīgu pieņēmumu, jo visi, kas vēlas tikt attaisnoti pēc bauslības, atrodas zem lāsta (Gal.3:10). Līdz ar to pārliecība, kas iegūta paša darbības rezultātā (paļaušanās uz labajiem darbiem), ir neīsta un, saskaroties ar patiesību, allaž izraisa šaubas un nedrošību vai, gluži pretēji, liekulību un uzpūtību.

Atteikšanās no labu darbu darīšanas ir nepaklausība Dieva vārdam. Atteikšanās paklausīt Jēzum Kristum kā Dievam ir Viņa zaimošana un patiesības noliegšana. Vairīšanās no Dieva vārda sludināšanas (no evaņģēlija) ir atteikšanās no pestīšanas, tā ir Svētā Gara zaimošana un tas arī ir patiesais nāves grēks.

Labie darbi ir ticības auglis

Satriekts gars (grēka atziņas dēļ) un ticība pestīšanai (Kristus nopelna dēļ) raksturo kristieti. Ja nu varam ko darīt, tad tikai Dievu bīties un mīlēt, ka viņa vārda sludināšanu nenicinām, bet to turam svētu, labprāt klausāmies un mācāmies, un tikai Svētais Gars caur Evaņģēliju spēj mūs apgaismot, darīt svētus. Viņš mūs aicina un pulcina savā Baznīcā, kur visi Kristum ticīgie ik dienas saņem grēku piedošanu un pastarā dienā tiks uzmodināti un iemantos mūžīgo dzīvošanu. Tikai tad, ja zars turas pie vīna koka, tas var nest pareizus augļus pareizā laikā (labi darbi ir pareizas ticības rezultāts).

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.