145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?


Neredzētās biedējošās pasaules

Holandiešu zinātnieks Antons Lēvenhuks, 1660.gadā ielūkojies savā nupat kā izgudrotajā mikroskopā, bija pārsteigts un satriekts. Apskatot pilienu no vietējā ezerā pasmeltā ūdens, viņš ieraudzīja, ka tajā čum un ņudz tūkstošiem dzīvu būtņu.

Neredzētās biedējošās pasaules


Lēvenhuka atklājums ļāva cilvēkiem uzzināt par milzīgo neredzamo baktēriju un vīrusu pasauli. Mūsdienās zinātnieki ir atklājuši, kā šie vīrusi un baktērijas ik dienu, ik brīdi mēģina iekļūt mūsu organismā, lai tur ieperinātos un padarītu mūs slimus.

NEREDZAMA GARĪGĀ CĪŅA NORIT JŪSOS!

Kad lasāt un klausāties Dieva vārdu, tas darbojas kā garīgais mikroskops, ar kuru Dievs jums atklāj neredzamo garīgo spēku pasauli. Ieraugot šo neredzamo pasauli, ko Dievs jums atklāj Savā vārdā, jūs varētu justies tikpat satriekts un pārsteigts kā Lēvenhuks, skatot dzīvībai bīstamos vīrusus un baktērijas. Dieva vārds mums atklāj acīm neredzamo demonisko spēku pasauli. Apustulis Pāvils runā par šo demonisko spēku pasauli, norādīdams, ka “mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs” (Ef.6:12). Citiem vārdiem, ik brīdi ap jums ir šausminoši garīgi spēki, kas gaida izdevīgu brīdi, lai jums uzbruktu, pārņemtu jūs savā varā un garīgi sagrautu.

VAI JUMS IR IESPĒJA SEVI PASARGĀT NEREDZAMAJĀ GARĪGAJĀ CĪŅĀ?

Kad Lēvenhuks bija atklājis neredzamo baktēriju pasauli, ārsti un zinātnieki mācīja cilvēkiem izsargāties no infekcijas un slimībām, mazgājoties ar ziepēm un lietojot zāles. Tomēr daudzkārt svarīgāks ir jautājums – vai pastāv kāda iespēja pasargāt sevi no Bībelē aprakstītajiem ļaunuma spēkiem, kas tiecas iekļūt jūsu prātā un dvēselē, saindēt jūs ar nedrošību un nomāktību, atraut jūs no ticības un garīgā ziņā jūs pilnīgi sagraut un iznīcināt? Tāda ir! Šo brīnišķo vēsti pasludina apustulis Jānis, sakot, ka “lielāks ir Tas [Jēzus], kas jūsos, nekā tas [Sātans], kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4). Lūk, jums atbilde! Pasargājums, kas jums nepieciešams pret šausmīgajiem demoniskajiem spēkiem, ir Kristus, kurš dzīvo jūsos. Un tad jūs līdz ar Pāvilu varat teikt: “Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20).

JŪSU GLĀBIŅŠ IR KRISTUS JŪSOS

Kaut arī Kristus dzīvo jūsos, velns nemitīgi mēģina jūs dabūt savā varā. Izmantojot jūsu grēcīgo miesu, velns karo pret Kristus Garu. Tāpēc Pāvils, kurš ir teicis: “Manī dzīvo Kristus,” saka arī: “Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo labais; es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un, ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Es saskatu šādu likumu: kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva Bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka likumā, kas ir manos locekļos. Es, nožēlojamais cilvēks! Kas izraus mani no šīs nāvei padotās miesas?” (Rom.7:18-24).

Tomēr, atzinies savā izmisumā, Pāvils ar prieku turpina: “Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu” (Rom.7:25)!

DIEVA VĀRDS, JĒZUS, IR JŪSU IEROCIS

Arī jums nav jābūt izmisušam. Debesu Tēvs jūs nekad neatstāj šajā cīņā vienu. Dieva vārds jūs pamāca, aizsargāties pret velnu un viņa demonu armiju. Un Dievs dara vēl vairāk! Brīnumainā veidā Dievs ar Savu dzīvo vārdu jūsu dēļ dara to, ko jūs pats nespējat! – Šis brīnums ir “Kristus jūsos” (Kol.1:27). Dieva vārds ir dzīvs spēks, kas darbojas jūsos (1.Tes.2:13), jūs uzturēdams, drošinādams, stiprinādams jūsu ticību un aizsargādams jūs no velna.

Lielā katehisma ievadā Mārtiņš Luters raksta:

“Turklāt, ja cilvēks darbojas ar Dieva vārdu, par to runā un to pārdomā, – tas ir lielākais palīgs pret velnu, pasauli, miesu un visām ļaunajām domām. ..jo velns nespēj Dieva vārdu ne klausīties, ne paciest.”

Un Luters piebilst, ka Dieva vārds mums, “gluži kā dienišķā maize, ir vajadzīgs katru dienu”.

Kādā citā vietā Luters raksta šādus vārdus:

“Tā Kunga ceļi ir Viņa darbi, jo īpaši tie darbi, ko Viņš dara mūsos, proti, Viņš iznīcina mūsu dienišķos neveiksmīgos darbus un pārkāpumus; un Viņš darbojas mūsos gluži pretēji – [dodams mums] cerību, taisnību, pacietību, prieku, mieru utt. Šie ir Tā Kunga ceļi, kuros ved Viņa vārds, kad tas tiek uzklausīts un tam tiek ticēts”.

JŪSU DZĪVE MAINĀS

Dievs ar Savu dzīvo vārdu un Garu apgaismo “jūsu gara acis” (Ef. 1:18), lai jūs spētu saskatīt ne vien neredzamo ļaunuma pasauli, bet arī kaut ko daudz svarīgāku – “godības bagātību”, kas ir Kristus jūsos. Tas pilnīgi izmaina visu jūsu dzīvi! Jums nav vairs jādzīvo nemitīgās bailēs un raizēs, jo Kristus dēļ jūs varat sacīt: “Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. ..[nekas] mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom.8:37-39).

    Mīļais Kungs, zinātniekam, kurš pirms dažiem gadsimtiem mikroskopā pēkšņi ieraudzīja baktērijas un vīrusus, daudzu cilvēku ciešanu un nāves izraisītājus, tas noteikti bija milzīgs pārsteigums. Tāpat arī daudzi kristieši jūtas pārsteigti un satriekti, kad Tava vārda gaismā viņi ierauga to šausmīgo ļaunuma pasauli ap mums, kura ik dienas cenšas iekļūt mūsu sirdīs un prātos, lai mūs iznīcinātu. Svētais Jēzu, ienāc manā sirdī ar Savu vārdu un Garu. Padzen velnu un viņa demonus līdz ar viņu izraisītajām bailēm un izmisumu. Ļauj man ar prieku pieķerties Tavam varenajam apsolījumam, ka “lielāks ir [Jēzus], kas [manī], nekā [Sātans], kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4). Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.