11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Mierināti, lai mierinātu citus

Kad jūs ciešat, Dievs sniedz jums mierinājumu Savā Evaņģēlijā. Kā un kāpēc? Pirmkārt, Viņš jūs Kristībā ir padarījis par Savu bērnu, mīl jūs un vēlas jums palīdzēt. Otrkārt, Dievs sniedz mierinājumu jums, lai jūs spētu mierināt citus, TĀPAT, AR DIEVA EVAŅĢĒLIJU. Apustulis Pāvils raksta: „Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši” (2. Kor. 1:3–4).

Mierināti, lai mierinātu citus

Šajā gleznā attēlota samariešu sieviete, kura sastapās ar Jēzu pie akas. Šis notikums var kalpot par pārliecinošu piemēru tam, kā Dievs, izmantojot jūsu ciešanas, var sniegt mierinājumu citiem ar Savu Evaņģēliju.

Samariešu sieviete atzinās kādās dziļās sāpēs, mokošās slāpēs, ko viņa nekādi nespēj remdēt. Šķiet, viņa pati īsti nebija skaidrībā par to, vai šīs slāpes ir tikai fiziskas, vai tomēr garīgas. Kad Jēzus piedāvāja remdēt viņas slāpes, samariete teica: „Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt” (Jņ. 4:15).

Tomēr viņa dabūja nevis ūdeni no akas, bet gan dzīvības ūdeni – Jēzus Evaņģēlija mierinājumu (Jņ. 4:26). Šis „ūdens” tiktāl izmainīja šo samariešu sievieti, ka viņa nekavējoties devās atpakaļ uz pilsētu, lai to mierinājumu, ko pati bija saņēmusi, sniegtu citiem. Kas notika tālāk? Mēs lasām, ka „daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Viņam, dzirdējuši sievas vārdus” (Jņ. 4:39).

TIE, KURUS DIEVS IEPRIECINĀJIS, IEPRIECINA CITUS

Mēs labprāt klausāmies par to, kā Jēzus vārdi uzmundrināja un garīgi dziedināja samariešu sievieti. Bet, kad Jēzus vārdiem vajadzētu atskanēt no mūsu lūpām, mēs bieži vien neesam pārliecināti un gatavi ticēt tam, ka šie vārdi spēj iedrošināt un dziedināt citus cilvēkus.

Luters ir teicis: „Tādējādi tam, kurš tic Kristum un ir no Viņa saņēmis veldzējošo ūdeni, ar šīm zālēm ir jāsniedz mierinājums un atspirdzinājums citiem. Ar ko? Ar dzīvības ūdeni.”

CAUR JUMS PLŪST DIEVA MIERINOŠAIS VĀRDS

Tālāk Luters saka:

Kristus skaidro, ka Viņa sludināšana ir spirdzinošas dzīvības ūdens straumes. Tās nav acīm saredzamas, jo tas ir tikai process. Jums tā ir tikai jādzird, jāizlasa vai jāsludina tālāk. Tas, ko es dzirdu, ir tikai cilvēka balss; tas, ko es redzu, ir tikai parasti alfabēta burti grāmatā; tā ir kāda doma manā sirdī. Bet šis pasludinātais Dieva vārds pēkšņi atklāj tik varenu apslēptu spēku, ka aizmēž velnu pulkus no sirds, no tās vietas, kur velns tik neierobežoti ir valdījis, gluži kā Elbas straume, kas aizrauj prom visādas drazas. Ne velti Viņš Dieva vārdu dēvē par straumi, jo tas paveic varenas lietas. Tas traucas uz priekšu kā neapturami plūdi. Tieši tādu iespaidu rada Pētera vēstījums Vasarsvētkos, kad ar vienu sprediķi kā ar straumi no velna valstības tiek aizrauti un padarīti tīri kādi trīs tūkstoši cilvēku (Ap. d. 2:41). Vienā mirklī viņi ir atbrīvoti no grēka, velna un nāves. Fiziskām acīm tas nav ieraugāms, bet Dieva vārdam piemīt šāds varens spēks. Šī straume viņus atdzīvina un aiznes pie Kristus. Tiem, kuri nāk pie Viņa un Evaņģēlija, piemīt īpaša kalpošanas spēja. Tēvs un māte spēj mierināt kalpus, bērnus un kaimiņus, un mācīt tiem nebaidīties un nekrist izmisumā. Viņi var tiem sniegt palīdzību, jo no viņiem plūst dzīva ūdens straume, kas atspirdzina un stiprina dvēseli visās bēdās un ciešanās..

Kā to saprast, ka tās plūst no viņa? Tas nozīmē, ka šāds kristietis spēj sniegt reālu padomu un mierinājumu citiem. Kā gan viņš to dara? Ak, izrunātais Dieva vārds var paveikt vairāk nekā jūs spējat redzēt vai sajust!.. Tā kāds nāk man palīgā ar vārdu, un es saņemu dzīvību. Tad arīdzan es kādam citam dodu padomu ar Kristus vārdu un remdēju viņa slāpes, un viņš atgūst drosmi un atspirgst. Jā, ja viņš ir grēka savalgots, viņš tiek atgriezts.

JĒZUS VĀRDI DĀVĀ DZĪVĪBU. SNIEDZ TOS CITIEM!

Luters turpina:

Kristus runāto Dieva vārdu dēvē par dzīvības ūdeni kristīgam brālim. Kad viņš tic, viņš jau ir stiprināts un mierināts. Ielāgojiet, ka šis vārds iekustina [dara dzīvu]. Pat, ja tas neko nepanāk pie ļaunprātīgiem un bezdievīgiem, tas paveic šo darbu pie izslāpušajiem. Tie, kas vārdu pieņem, tiks pilnībā atspirdzināti kā ar ūdens straumi.

Tie, kuri iemanto Evaņģēliju un ir saņēmuši Svēto Garu, spēj mierināt, aizrādīt, mācīt un brīdināt, patiesi, viņi var kalpot visai pasaulei, palīdzēt satriekt nāvi un iegūt mūžīgo dzīvību.

Mīļais draugs, jūs droši vien nekad neesat aizdomājies, ka jūs varētu būt tāds kā vads vai caurule, pa kuru no Kristus plūst Viņa mierinošais un dziedinošais vārds (Ps. 107:20). Tomēr no Dieva vārda jūs esat uzzinājis, ka Kristū Dievs jūs ir padarījis par Savu darbarīku, ar kuru Jēzus vēlas aizsniegt tos, kuri cieš un kuriem ir vajadzīgs mierinājums un stiprinājums. Ļaujieties šai Evaņģēlija straumei, lai tā plūst caur jums kā no neizsīkstoša avota. Dieva vārdu no 2. Kor. 1:3–4 uzrakstiet un turiet sev redzamā vietā: „Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.

    Mīļais Kungs Jēzu, paldies Tev par man dāvāto piedošanu un mierinājumu. Tev pateicos arī par to, ka es, tāpat kā šī samariete, ar Tavu dzīvu darošo un spēcīgo vārdu, ar Tavu dzīvības vārdu (Jņ. 6:68), varu sniegt mierinājumu citiem. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.