99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Kas tie par dīvainiem augļiem?

Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus. [Mt.3:8-9]


Bībelē ļoti daudz runāts par grēksūdzes un atgriešanās būtisko lomu. Bet kas ir grēksūdze? Šis jautājums labi jāizprot ne tikai Dieva vārda sludinātājam, bet ikvienam kristietim, lai mēs saprastu grēksūdzes būtību un varētu palīdzēt gan sev, gan arī citiem.

Mūsu luteriskās ticības apliecības māca, ka grēksūdze sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir grēknožēla jeb sirdsapziņas bailes, jūtot Dieva dusmas par grēku. Nožēlu izraisa Dieva baušļi, kas atmasko grēkus un atklāj Dieva dusmas.

Grēknožēla nebūt nav jāuzskata par pozitīvu sasniegumu, ko tu pats spēj sevī radīt. Kad tu staigā apkārt, juzdamies nožēlojami, Dieva priekšā tu nekļūsti labāks, – kaut arī daži tā domā. Viņuprāt, “grēksūdze” nozīmē dzīvot nemitīgā sevis mocīšanā un dvēseles pazemojumā, it kā Dieva acīs tas būtu kas dārgs un vērtīgs.

Tomēr tā nav. Grēknožēlu mūsos izraisa pats Dievs, ļaujot saskatīt mūsu noziegumus un izjust Viņa dusmas.

Tad seko nākamā grēksūdzes daļa – ticība. Ticība nāk no Kristus Evaņģēlija, tā saņem apsolījumus un paļaujas uz glābšanu no žēlastības Jēzus Kristus nopelna dēļ. Ticība ir grēksūdzes svarīgākā daļa, kā to māca mūsu luteriskās ticības apliecības (Augsburgas ticības apliecība, 12.artikuls).

Teiktais ir pilnīgā saskaņā ar Bībeles mācību, kas jāsludina arī mūsu baznīcās: patiesai grēksūdzei ir nepieciešams, lai Tas Kungs vispirms apsūdz mūsu grēkus. Diemžēl mēs dzīvojam vieglprātības un sekluma laikmetā, kad grēks netiek uztverts nopietni. Mūsdienās mēdz teikt: – …pieņem sevi tādu, kāds esi, jo Dievs tevi tādu radījis un būs tev žēlīgs… – Taču tā ir maldu mācība, kas ir pretrunā ar Dieva vārdu.

Grēks ir neizsakāmi nopietna lieta, un Dievs Savus svētos baušļus nav atcēlis. Baušļi vēl joprojām ir spēkā, un Dievs ir pavēlējis tos pildīt. Mums jāpiedzīvo Dieva baušļu spēks savā sirdsapziņā, jā, it īpaši tas attiecas uz mums, kas nesam kristieša vārdu.

Savukārt Evaņģēlijs mums ir jāsludina tā, lai ikviens grēcinieks, kas apjautis savu grēku, varētu noticēt Glābējam Jēzum un saņemtu Žēlastību Viņa vārdā.

Īsta grēksūdze nevar notikt bez dzīvas ticības žēlastībai un grēku piedošanai Jēzus vārdā.

Vienīgi ticības sadraudzībā ar Jēzu cilvēks var izglābties no grēka un iegūt spēku atjaunotai dzīvei Dieva žēlastībā.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.