299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


Kā tu tiki vaļā no sava grēka?

Mans Kungs Kristus atpestīja mani no visiem maniem grēkiem tādējādi, ka Viņš pildīja manā vietā Dieva bauslību un cieta sodu par maniem grēkiem. Tā Viņš atbrīvoja mani arī no grēku verdzības.

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtum bērnu tiesības. [Gal.4:4-5]

To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtum Dieva taisnība. [2.Kor.5:21]

Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: “Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.” [Jņ.1:29]

Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: “Nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.” [Gal.3:13]

Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, patiesi es jums saku, ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. [.,] Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” [Jņ.8:34.36]

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.