76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Jēzus zīme vai migla debesīs un prātā?

e-firziķim bērnībā patika vērot mākoņus uz gaišzilā un dzidrā debess fona. Ko tik tur viņš ieraudzīja. Suņus, kaķus, ziloņus, kokus, mašīnas un daudz citu lietu. Tie ātrāk vai lēnāk pārvietojās noteiktā virzienā. Zemākie mākoņu slāņi slēpa augstākos. Reizēm padebeši bija milzīgi un melni, citreiz gaiši un pūkaini, vai arī garās rindās mazi, mazi – kā neskaitāmu avju bars.

Jēzus zīme vai migla debesīs un prātā?


e-firziķis nu ir atjēdzies, ka sen vairs bezrūpīgi nevēro mākoņus un citu brīnišķīgo Dieva radību, bet padarījis sevi par aizņemtu un nevērīgu skrējēju cauri māklīgiem betona un stikla kalniem. Par viņa vienīgo ikonu [logu] vēlas kļūt datora monitors, kas Dieva radīto pasauli pasniedz pēc saviem ieskatiem.

Smieklīgi, bet, Jēzum aizejot, arī apustuļi cieši skatījās uz debesīm. Pie viņiem piestājās divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” Un pats Pestītājs sacīja: “Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet. Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.”

Tomēr “Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību.” Bet Pestītājs sacīja: “Šī cilts ir samaitāta cilts. Viņa meklē zīmi, bet cita zīme kā Jonas zīme tai netaps dota; jo, kā Jona bija par zīmi niniviešiem, tā arī Cilvēka Dēls būs par zīmi šai ciltj.”

Bet Austrālijā ar mobilā telefona kameras palīdzību nofilmēts pavisam parasts mākonis, kuru daudzi vietējie iedzīvotāji pārpratuma dēļ viennozīmīgi uztvēruši par “zīmi no debesīm”. Šis savādais “evaņģēlijs” [prieks vēsts] ātri izpletās rietumu masas informācijas līdzekļos. Ticīgo vairākums uzskaita, ka tā ir „zīme no debesīm”, nevis krucifiksam līdzīgs mākonis. Sidnejas kristieši pauž sajūsmu par to, ka Kungs parādījies, lai atbalstītu savu avju ganāmpulku, liela skaita problēmās, tajā skaitā arī finansiālās krīzes laikā.

Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs katra acs un tie, kas Viņu dūruši; par Viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā! Āmen! “Es esmu Alfa un Omega!” saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!

Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet.

Bet uz ko tad mums paļauties? Kam lai mēs ticam? Vajadzīga taču kāda zīme, domā Dieva lielākais padomdevējs – cilvēks. Piemēram, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā – ellē!

Dievs tas Kungs atbild: tiem ir Mozus un pravieši [t.i. Svētie Raksti], lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām.

Arī Austrālijas garīdznieki ir piesardzīgi izteikumos. Viens no tiem sprediķa laikā centās apklusināt prieka saviļņotos baznīcas locekļus teica: “Viss nav tik acīmredzami. Iespējams, ka tas, ko Jūs redzējāt nav saistīts ar kādu „zīmi no debesīm”. Var jau būt, ka tas ir Jēzus, bet nav iespējams viennozīmīgi apgalvot to, jo 2000 gadus atpakaļ nebija fotogrāfiju, lai varētu salīdzināt tēlus.”

Manuprāt, dīvains izteikums. Bet ne tik traģisks kā entuziastu apgalvojums, ka pagājuši 2000 gadu un joprojām atrodas farizeji ticīgo vidū, acīm redzamas lietas padarot par neticamām, cenzdamies apklusināt Dieva tautas gaviles un sajūsmu, kura savā vienkāršumā saskata Jēzu it visā.

Mani draugi. Dieva vārds neliek saskatīt Jēzu it visā. Dieva draudzei ir Dieva vārds un Sakramenti t.i. grēku piedošana un Vakarēdiens. Tas ir draudzes stiprinājums un ieprieca, jo nevar būt ticīgajam lielāka ieprieca par to, ka pats Dievs ir viņa grēkus izpircis ar savām ciešanām, un ir savas draudzes vidū līdz pasaules galam Dieva vārdā un Sakramentos.

Kam jums ir vajadzīgi šie sapņi par mākoni? Tu redzēji Kristu krustā? Labi. Tā ir Dieva zīme – Kristus krusts un tukšais kaps. Draugs, arī tavs kaps būs tukš, ja tu nenoraidīsi Dieva žēlastību.

Vai pasauli izglābtu tas, ja miroņi celtos augšā? Vai pasauli izglābtu tas, ja visi mākoņi būtu krustā formā? Vai tas izglābtu pasauli, kas neklausa Svēto Rakstu vēstij par grēcinieku glābēju Jēzu Kristu, bet gaida zīmes un brīnumus?

Pārdomām lasi Marka 13!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.