76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Evaņģēlijs un bauslība

Kāda atšķirība pastāv starp evaņģēliju un bauslību?

Evaņģēlijs un bauslība

 • Bauslība ir ielikta visos cilvēkos kopš radīšanas un katrs cilvēks to pazīst dabiskā ceļā, savukārt Evaņģēlijs cilvēkam dabiskā veidā aizvien ir nepazīstams un tas paliek apslēpts kopš iesākuma.

  Kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, tie, būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie cits citu vai nu apsūdz, vai aizstāv. [Rom.2:14-15]

  Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem. [Rom.16:25]

 • Bauslība allaž iet pa priekšu, pēc tam seko Evaņģēlijs. Tāda ir Dieva vārda pasludinājuma būtība.

  Bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. [Gal.3:24]

 • Bauslība ir dota caur Mozu, bet Evaņģēlijs – caur Jēzu Kristu.

  Bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. [Jņ.1:17]

 • Bauslība ietver Dieva norādes par to, kādi mēs esam, kas mums ir jādara un ko mēs nedrīkstam darīt, savukārt Evaņģēlijs ir grēka piedošanas, žēlastības un Kristus labdarības pasludinājums.

  Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli – ienaida sienu, kas tos šķīra, atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie Tēva vienā Garā. [Ef.2:14-18]

 • Bauslības būtība ir pavēle un norāde, kas prasa veikt darbus, savukārt Evaņģēlija būtība ir apsolījumā, piedāvājumā un dāvināšanā, un tas nav citu nosacījumu, kā vienīgi ticēt un pieņemt.

  Bauslība nebalstās ticībā, bet, kas pilda bauslību, tas tajā gūs dzīvību. [Gal.3:12]

  Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! [2.Kor.5:19-20]

 • Bauslībai ir arī savi apsolījumi, taču tiem ir nosacījums, proti, perfekta tā izpilde, savukārt Evaņģēlija apsolījumus izsaka žēlastība, un tie tiek doti tam, kas tiem tic.

  “Dari to un tu dzīvosi.” [Lk.10:28]

  Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristū Jēzū. [Rom.3:24]

 • Bauslība māca par labajiem darbiem un prasa tos veikt, bet nespēj tam dot spēku, savukārt Evaņģēlijs ir Svētā Gara nesējs un devējs, ar kā palīdzību Bauslība tiek ierakstīta mūsu sirdīs un arīdzan piepildīta.

  Vai bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nē, taču! Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad patiešām taisnība nāktu no bauslības. [Gal.3:21]

  Pēc šīm dienām ar Israēla namu es slēgšu šādu derību, saka Kungs, es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta. [Jer.31:33]

 • Bauslība uzrāda cilvēka slimību ar grēku, apsūdz, iebiedina, pasludina Dieva dusmas, nolād tos, kas nespēj būt pilnīgi paklausīgi un neatceļ pasludinātas dusmas; savukārt Evaņģēlijs pārklāj grēku, dziedina slimību, pieslien zemē notriektos, un apsola žēlastību un mūžīgo dzīvību tiem, kas tic.

  Bauslība rosina dusmas, bet, kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. [Rom.4:15]

  Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. [2.Kor.3:6]

 • Bauslība ir jāpasludina pašpārliecinātajiem, netaisnajiem, bezdievjiem, zaimotājiem un netiklu dzīves veidu piekopjošajiem, savukārt Evaņģēlijs – sirdīs satriektajiem un salauztajiem, kuriem ir nepieciešama Dieva žēlastība un kuri to meklē

  Likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgajiem, bezdievjiem un grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, tēva un mātes nogalinātājiem, slepkavām, izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, vergu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem. [1.Tim.1.9-10]

  Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. [Mt.11:28]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.