231. Kādām ir jābūt vietējām draudzēm un to asociācijām?


Dievs savienojas ar mums

Tas, ka vārds Kristū tik neatlaidīgi un bieži (gandrīz 200 reižu) ticis lietots Bībelē, pa­dara to par atslēgu Bībeles galvenās vēsts iz­pratnei, kā arī par atslēgu, ko Dievs lieto, lai atvērtu durvis lai­­cīgai un mūžīgai svētībai, ko Viņš izlej pār saviem bērniem.

Dievs savienojas ar mums


Ja jau Kristū ir atslēga, kas nodrošina sa­vie­nojumu ar Die­vu, tad kristīgās ticības pama­t­jautājums ir: kurš tad ir dzī­vī­bas un nāves sa­vie­notājs — Dievs vai cilvēks? Šis attēls varētu iz­skaidrot situāciju.

Viena no Dieva lielākajām dā­va­nām — elektrība — tagad tiek izmantota visos kontinentos. Tomēr īpaši mazāk attīs­tī­tās valstīs bieži sastopama situ­ācija, ka elektrības līnija iet garām kādu cilvēku mājām, bet tās nav tai pievienotas.

Ir lieki piebilst, ka persona vai ģi­mene nevar izvilkt savus vadus un paši pieslēgties tuvākajai elektrības līnijai. Tiem, kas vēlas pieslēgumu, jāpaziņo sava vēlme attiecīgajai elektrības kompānijai, izmantojot pareizu vārdu un adresi, un šī kompānija pati veiks pieslēgumu.

Bieži vien cilvēki līdzīgi raugās arī uz kristietības snieg­tajiem labumiem. Viņi mēģina paši tikt pie Dieva pes­tījošā spēka, “izvēloties Kristu”, vai kādā citā cilvēku izgud­rotā veidā. Šie cilvēku izdomātie paņēmieni, kā savienoties ar Dievu, varētu būt ļoti populāri, tomēr tā Dievs to nav noteicis un nav apsolījis ņemt vērā un svētīt šos cilvēku centienus.

Aizejot uz debesīm, Jēzus nepārprotami no­rādīja, ka, lai cilvēki tiktu savienoti ar Dievu, vispirms viņiem jā­slu­dina Evaņģēlijs. Arī pareizs Dieva vārds ir svarīgs. Sa­vienojums tiek veikts­ Dieva Trīsvienības — “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”. Savienojot ar sevi, Dievs rada sev mācekļus (Mt.28:19).

Pāvila vēstules romiešiem 6.nodaļā Dievs vēl skaidrāk ie­zīmē to, ka Viņš un vienīgi Viņš pats Kris­tībā sa­vieno jūs ar sevi. Jūs esat Viņā iedēstīti (Rom.6:5), un šī “ie­dēs­tī­šana” pilnībā ir Dieva darbs. “No Viņa jūs es­at Kristū Jēzū” (1.Kor.1:30). Dievs ir spēks un dzī­vība! Pie tam Viņš ir skaidri no­rā­dījis, ka vēlas īs­te­not šo savienošanu pats savā veidā!

Dieva īstenotajā Kris­­tī­bas brī­nu­mā Jē­zus, kurš saka: “Es esmu dzīvība”, ie­dēs­ta sevi mū­sos un mūsu bērnos (Ap. d. 2:39). Tā kā Dievs ir tas, kurš darbojas Kristībā, Viņš var bērnus savienot ar sevi gluži tāpat kā pieaugu­šos. Lai īstenotu šo sa­vie­no­­ša­nos, Dievs izmanto ticību — to svētību, ko Viņš sniedz caur savu dzīvu darošo vārdu (Rom.10:17). Tā­pēc arī Pāvils apliecina: “Līdz ar Kris­tu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzī­­­voju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal. 2:20).

Mārtiņš Luters saikni, ko Dievs veido ar mums, ap­raksta šādos prieka pilnos vārdos:

“Jūs esat tik cieši piesaistīti Kristum, ka Viņš un jūs esat kā viena persona, kura nevar tikt at­da­līta, bet uz mūžiem paliek ar Viņu sa­vie­nota un var teikt: es esmu kā Kristus. Un Kris­tus sa­vukārt saka: Es esmu kā šis grē­ci­nieks, kas man piesais­tīts un Es viņam. Jo ar ticību mēs esam savienoti kā viens kauls un viena miesa.”

Meklējiet Rakstos! Sāciet tūdaļ pat, lai pārliecinātos, cik bieži Dieva vārdā lietots apzīmējums Kristū, sā­kot ar Vēstuli efeziešiem. Un noraidiet visus cilvēku izgudro­tos argumentus par to, kā cilvēks pats var savienoties ar Die­vu un Viņa dzīvu darošo spēku. Tupretim ik dienas ieprie­ciniet sevi ar to, ka Dieva brīnišķīgā, dzīvību dodošā dāvana — Kristība jums ir nodrošinājusi savienojumu ar Dievu un Viņa dzīvu darošo spēku, un tam sekos mū­žīga svētība un palīdzība šīs zemes dzīvē, jo “No Viņa jūs esat Kristū Jēzū” (1.Kor.1:30).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.