156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Dieva sūtņi

Bez redzamās pasaules -­ debesīm un zemes -­ Dievs ir radījis arī neredzamo pasauli – eņģeļus. Sākot no Pirmās Mozus grāmatas un beidzot ar Atklāsmes grāmatu, Svētie Raksti mums stāsta par eņģeļiem un viņu darbību.

Dieva sūtņi

No Rakstiem var izsecināt, ka Dievs radījis eņģeļus sešu radīšanas dienu laikā, taču konkrētā diena mums nav atklāta. Eņģeļi, tāpat kā Dievs, ir garīgas būtnes. Būtiska atšķirība ir tā, ka Dievu neviens nav radījis, bet eņģeļi ir radīti. Eņģeļiem piemīt saprāts un griba. Tie spēj ietekmēt materiālo pasauli, un tiem piemīt liels spēks, kas pārsniedz cilvēka spēkus. Tomēr eņģeļu spēks ir ierobežots un pakļauts Dieva gribai. Eņģeļu skaits ir ļoti liels, un tie iedalās vairākās kārtās ķerubos, serafos, troņos, kundzībās, valdībās, varās, kā arī erceņģeļos. Dievs visus ēņģeļus radīja labus, taču daļa eņģeļu mums nezināmu iemeslu dēļ atkrita no Dieva un kļuva par ļaunajiem eņģeļiem. Arī ļaunie eņģeļi iedalās augstākās un zemākās garīgās būtnēs. Šie eņģeļi nekad vairs nespēs atgriezties pie Dieva.

Labie eņģeļi pilnībā pakļaujas Dievam. Viņi slavē Dievu un Dieva uzdevumā darbojas pasaulē un baznīcā. Īpašs eņģeļu uzdevums ir kalpot bērniem, ticīgajiem viņu darbā un aicinājumā, kā arī mirstošajiem. Eņģeļi bija klātesoši Vecās Derības slēgšanā Sinaja kalnā, un tie pasludināja Kristus ieņemšanu, dzimšanu un augšāmcelšanos. Eņģeļi būs klāt arī Pastarajā tiesā. Svētie Raksti māca, ka eņģeļi ir klātesoši arī kristiešu dievkalpojumos, palīdz uzturēt ģimenes un sargāt kārtību un likumību laicīgajā valstī. Eņģeļus nav atļauts pielūgt, jo šis gods pienākas vienīgi Dievam.

Ļaunie eņģeļi arī ir garīgas būtnes. Lielākais no viņiem ir Lucifers jeb Sātans. Viņu sauc arī par velnu un visus ļaunos eņģeļus kopā par velniem vai dēmoniem. Velna gudrība un viltība ir ļoti liela, taču viņa neprātīgais naids pret Dievu aptumšo Dieva radīto izcilo intelektu. Velns pretojas jebkurai Dieva patiesībai, cenšoties to izkropļot. Kristus viņu sauc par melu tēvu un slepkavu. Velna darbība ir viscaur ļauna, tajā nav pilnīgi nekā laba. Ļauno eņģeļu darbība ir vērsta pret cilvēka ķermeni, laicīgo īpašumu un īpaši pret cilvēka dvēseli. Galvenais velna darbs ir neticības radīšana. Ikviens, kas noraida Kristus evaņģēliju, to dara pēc velna gribas un padoma. Visi neticīgie atrodas pilnīgā velna varā, tomēr dīvaini ir tas, ka viņi parasti noliedz velna eksistenci. Arī tas ir viltīgā velna darbs. Velns un viņa eņģeļi demoni, spēj iemājot cilvēkā. Demonu apsēstais cilvēks vairs nespēj rīkoties patsāvīgi un ir spiests pilnībā pildīt velna gribu.

Velns nemitīgi atrodas kara stāvoklī pret Kristus baznīcu. Velns un viņa kalpi novērš kristiešu uzmanību no Dieva vārda klausīšanās un sakramentiem, kā arī rada maldu mācības. Visas pret baznīcu vērstās vajāšanas ir velna darbs. Velns uzbrūk arī tādiem Dieva iestādījumiem kā ģimenei un valstij. Tas ir viņš, kas izdomā dažādus iemeslus, lai cilvēki nedotos laulībā, un tas ir viņš, kas pavedina laulātos uz netiklību. Taču ļauno eņģeļu vara ir ierobežota. Dievs viņus izmanto, lai sodītu neticīgos un caur pārbaudījumiem stiprinātu ticīgos. Velns un viņa eņģeļi tiks sodīti ar mūžīgām elles mokām. Dievs pagaidām pieļauj velna darbību, tā uzskatāmi parādīdams visiem cilvēkiem, ka tiem nepieciešama atgriešanās un ticība Dievam, lai izglābtos no velna varas.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.