156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?Tu redzi Karls F. V. Valters arhīvu

Trīsdesmit devītais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit astotais vakara priekšlasījums »

Mani draugi, neviena profesija un neviens amats nav tik dziļas nicināšanas, tik intensīva naida objekts kā teologu vai mācītāju amats. Pasaule vērtē tos kā galvenos, ja ne vienīgos, kuri aizkavē zelta laikmeta iestāšanos. Jau pirms simt gadiem mirušais bēdīgi slavenais enciklopēdists Didro rakstīja: “Tikai tad pasaule kļūs labāka, kad pēdējo karali pakārs pēdējā baznīckunga zarnā.” Šo vārdu un līdzīgu izteicienu dēļ pēc valdības pavēles viņa raksti gan tika sadedzināti un viņš pats iemests cietumā, taču šie baismīgie vārdi kļuva par paroli ne vien pirmajiem franču revolucionāriem 1789. gadā, bet tie palikuši par paroli visiem revolucionāriem līdz pat mūsdienām. Un var arī sagaidīt, ka šie vārdi kļūs par darbiem. Viss attīstās šai virzienā. Iespējams, ka jums būs lemts to piedzīvot!

Lasīt tālāk »Trīsdesmit astotais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit septītais vakara priekšlasījums »

Daudziem mācītājiem, un nebūt ne tiem sliktākajiem, šķiet, ka viņi jau ir daudz paveikuši un sasnieguši savu mērķi, ja ir iztraucējuši savus klausītājus no viņu miesīgas pašpaļāvības stāvokļa un panākuši to, ka viņi šaubās par savu pestīšanu un atrašanos žēlastības stāvoklī. Ir, protams, nepieciešami, lai katrs cilvēks, kas vēlas tikt pestīts, tiktu izrauts no maldinošās pārdrošības, no aplama mierinājuma, no viltus cerībām. Cilvēks patiesi ir jāaizved tiktāl, ka viņš sāk šaubīties par savu pašreizējo stāvokli. Taču tā ir tikai sagatavošanās. Galvenais uzdevums ir pavisam cits. Cilvēkam jānokļūst tiktāl, ka viņš iegūst drošu un patiesu pārliecību par savu žēlastības stāvokli un pestīšanu.

Lasīt tālāk »


Trīsdesmit septītais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit sestais vakara priekšlasījums »

Mani draugi, viena no nepieciešamākajām un svarīgākajām mācītāja īpašībām ir patiesa un sirsnīga dedzība, kas liek centīgi izpildīt savu amatu un veikt kaut ko patiesi vērtīgu, proti, izraut ikvienu viņam uzticēto dvēseli no elles briesmām, vest to pie Dieva, darīt to patiesi dievbijīgu un vest uz Debesīm. Patiesam mācītājam ir jāatsakās meklēt šajā pasaulē vieglas dienas, jāatsakās no tiekšanās pēc naudas, mantas, goda un slavas. Vislielāko prieku viņam ir jārod atziņā, ka viņa darbs mūsu Kungā nav veltīgs, – tam ir jābūt viņa vislielākajam gandarījumam par visām bailēm un smagajām rūpēm, kas dažkārt jāpiedzīvo.

Lasīt tālāk »


Trīsdesmit sestais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit piektais vakara priekšlasījums »

Varētu domāt, ka visiem cilvēkiem pēc grēkā krišanas un neizsakāmā posta piedzīvošanas ar lielu prieku vajadzētu uzņemt Svēto Rakstu mācību: ka cilvēks tiek taisnots un pestīts vienīgi no žēlastības caur ticību uz Jēzu Kristu un ka tieši no šīs mācības viņi varētu gūt atziņu, ka Bībeles reliģijai ir jābūt vienīgajai pareizajai, jo tā ir tieši tāda, kāda ir nepieciešama nabaga grēciniekiem. Taču diemžēl tā nav. Un notiek pilnīgi otrādi. Līdz pat mūsu dienām tieši šī mācība cilvēkiem nav bijusi pieņemama un tā ir izsaukusi viņu īgnumu. Šo mācību apustulis Pāvils ir formulējis šādi: “Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības.” (Rom. 9:16)

Lasīt tālāk »


Trīsdesmit piektais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit ceturtais vakara priekšlasījums »

Kristus par sevi saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” (Jņ. 14:6) To apstiprina Pēteris jūdu augstās tiesas priekšā, sacīdams: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Ap. d. 4:12) Pāvils, to apstiprinādams, saka saviem korintiešiem: “Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.” (1. Kor. 2:2) Tāpēc tas ir patiešām liels un briesmīgs grēks, ja mēs kādu mūsu mācībai uzticētu dvēseli nemudinām tiekties pie Jēzus, ja mēs tai atkal un atkal nestāstām, kāds dārgums tai gūstams Jēzū, tās Pestītājā.

Lasīt tālāk »