333. Vai draudzes gans var piedot grēkus?


Vai svētais Gars ir Dievs?

Svētais Gars ir patiess Dievs, jo Bībele piešķir Viņam:

1. Dieva vārdu.

Tad Pēteris sacīja: “Ananija, kāpēc sātans piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam Garam un paturēji sev daļu tīruma maksas? Vai tas, tavs būdams, nevarēja tavs palikt, un vai arī pārdots tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.” [Ap.d.5:3-4]

Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo? [1.Kor.3:16.]

2. Dieva īpašības:

Visuresošs.

Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. [Ps.139:7-8]

Visvarens.

Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. [1.Kor.12:11]

Svēts.

Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus: “Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!” [Jes.6:3]
Viņa vārds ir arī Svētais Gars.

3. Dieva darbus:

Iziet no Tēva un Dēla.

Kad nu nāks Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. [Jņ.15:26]

Tomēr es jums saku patiesību: Tas jums par labu, ka es aizeimu. Jo, ja es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. [Jņ.16:7]

Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams sava Dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba – Tēvs! [Gal.4:6]

Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder Viņam. [Rom.8:9]

Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. [2.Tes.2:8]

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā Kunga Gars, gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un tā Kunga bijības Gars. .. Bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Bet varmācīgos viņš sitīs ar savas mutes zizli un bezdievjus nokaus ar savu lūpu dvašu. [Jes.11:1.2.4]

Radīšana.

Ar tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu. [Ps.33:6]

Jaunpiedzimšana un atjaunošana.

Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā. [Tit.3:5]

Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Gara, netikt tam Dieva valstībā!” [Jņ.3:5]

Dieva Vārda došana jeb inspirācija.

Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. [2.Tim.3:16]

Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā. [2.Pēt.1:21]

Brīnumi.

Bet, ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. [Mt.12:28]

Svētais Gars ir klātesošs kristībā.

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.