160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Ticība Kristum, Dzīvajam Vārdam, ir atslēga!

Vai te neveidojas apburtais loks, sakot, ka Bībele ir Dieva iedvesmots vārds, tāpēc ka tā pati sev piešķir šādu statusu? Pārliecība, ka Bībeles teksts ir Dieva vārds rakstītā veidā, protams, ir ticības jautājums, kas balstīts uz pašu Svēto Rakstu liecību.

Ticība Kristum, Dzīvajam Vārdam, ir atslēga!

Kristieši atzīsi par pamatotu Rakstos izteikto apgalvojumu, ka tas ir Dieva iedvesmots vārds. Tas nav tāpēc, ka viņi to varētu kaut kādā veida pierādīt, bet gan tāpēc, ka Svētā Gara spēkā viņi ir ievesti ticībā Jēzum Kristum. Svētais Gars darbojas caur Evaņģēliju. kā tas ir apliecināts Rakstos.

Pārliecība, ka Raksti tiešam ir tas, ko tie par sevi saka, nav iespējama bez ticības uz Jēzu Kristu kā miesā nākušo Dieva Vārdu. Bībele mums paliek aizslēgta grāmata, iekams mēs tajā neatrodam Kristu, Viņš ir atslēga, kura šos Rakstus atslēdz un dara mūs spējīgus pieņemt to, ko tie par sevi saka – tas ir dzīvības vārds visiem, kuri tic. Kad esam ievesti ticībā Jēzum Kristum, mēs ticam Dieva Vārdam, kurš mums saka: Raksti “dod liecību par mani” (Jņ.5:39).

Jēzus ir Kristus, Viņš ir Dieva Vārds. Viņš ir centrs, uz kuru vērsta mūsu ticība. “Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā” (2.Kor.1:20). Pateicība Dievam, Viņš arī mums šos apsolījumus ir darījis zināmus caur dievišķi iedvesmotajiem Rakstiem. Tie ir Viņa paša vārdi rakstītā veidā, kas mūs ir mācījuši “pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū” (2.Tim.3:15). Caur šiem “apustuļu un praviešu” vārdiem, kuru “stūra akmens ir Kristus Jēzus” (Ef.2:20), mēs esam “dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas Evaņģēliju” (Ef.1:13). Caur šo spēcīgo vārdu tie šodien darbojas mūsos visos, kas ticam “cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs .. darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs* (Ef.1:19-20). Tā tiešām ir brīnišķīga vēsts!

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.