117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


Svētais Gars pārliecina par grēku

Universitātes psihiatriskajā klīnikā Austrijā 2001.gadā tika veikts pētījums, vai vainas apziņa ir universāla, vai arī tā raksturīga tikai noteiktai kultūrai. Veicot šos pētījumus kopā ar Pakistānas mediķiem, austriešu zinātnieki apsekoja 100 pakistāniešus un 100 austriešus, kuriem bija klīniskā depresija. Pētījumi parādīja, ka neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai kāda cita faktora cilvēki abās kultūrās izjūt vainu par savu nodarījumu.

Svētais Gars pārliecina par grēku

Šiem pētījumu rezultātiem nevajadzētu mūs pārsteigt, jo Dieva Bauslība ir ierakstīta cilvēku sirdīs [Rom.2:14-15]. Arī Kristus norādīja, ka viens no Svētā Gara uzdevumiem ir likt pasaulei atzīt savus grēkus [Jņ.16:8].

SKATOTIES UZ DĀVIDU IERAUGIET SEVI

Svētais Gars arī Dieva bērniem liek atzīt grēkus. Piemēram, kad Dāvids bija kritis grēkā, kas sagrauj ticību – pārkāpis laulību un izdarījis slepkavību [2.Sam.11], Svētais Gars Dāvidu nolādēja. Kā apsūdzētājus Viņš izmantoja gan Dāvida sirdsapziņu [Ps.32:3-4], gan pravieti Nātānu, kurš teica: “Tu esi [To Kungu] nonievājis un.. esi ņēmis hetieša Ūrijas sievu ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva” [2.Sam.12:10]. Ar šiem vārdiem Svētais Gars pārliecināja Dāvidu par viņa vainu un lika atzīt: “Es esmu grēkojis pret To Kungu” [2.Sam.12:13]. Dievs ar savu vārdu un Svēto Garu izglāba Dāvidu no grēka lāsta.

Ko Svētais Gars darīja Dāvida labā, Viņš darīs arī jums. Pat ja jūs nekad agrāk nebūtu dzirdējis Dieva desmit baušļus [2.Moz.20:1-17], jūs varētu atšķirt labu no ļauna, jo Dievs savu Bauslību ir ierakstījis jūsu sirdī [Rom.2:14-15].*

Kad ar savu ļauno rīcību pārkāpjat Dieva likumu, jūs pārņem vainas apziņa. Tas ir Svētā Gara darbs jūsos. Viņš jūs apsūdz ar Dieva Bauslību, kas rakstīta jūsu sirdī. Vēlāk, kad dzirdat Dieva vārdu pasludinātu vai lasāt to, Svētais Gars turpina savu darbu, apsūdzot un pārliecinot jūs par jūsu grēkiem! Viņa nolūks ir likt jums atzīties, kā to darīja Dāvids: “Es esmu grēkojis pret To Kungu” [2.Sam.12:13]. Tādējādi izpaužas Dieva mīlestība – ar Viņa vārda dzīvo spēku [Ebr.4:12] jūsos tiek radīta grēku nožēlu, lai tuvinātu jūs Dievam.

SVĒTAIS GARS JŪS PĀRLIECINA PAR GRĒKU, LAI PIEVESTU JŪS JĒZUM

Skaidrojot, kāpēc Svētā Gara darbs, pārliecinot jūs par jūsu grēkiem, ir tik svarīgs, Luters ir teicis:

“Tādējādi viņi [cilvēki, kurus Gars ir pārliecinājis] tiek sagatavoti saņemt žēlastību no Tā Kunga un gaidīt un pieņemt no Viņa grēku piedošanu”.

Svētais Gars ar pravieša Nātāna pasludināto Dieva vārdu dziļi skāra Dāvida sirdsapziņu, liekot Dāvidam apzināties un izsūdzēt savus grēkus. Tādējādi Dāvids tika sagatavots uzklausīt un ticībā pieņemt Dieva piedošanas vārdus. Tieši tāpat Svētais Gars arī jūs pārliecina par jūsu grēku, liekot ciest sirdsapziņas mokas. Tādējādi Viņš jūs sagatavo, lai jūs sadzirdētu dziedinošo apsolījumu, ka Dievs sava krustā sistā un augšāmceltā Dēla Jēzus Kristus dēļ jums piedod visus jūsu grēkus.

Bet kaut arī Dieva Bauslība ir rakstīta jūsu sirdī, Viņa piedošanas un dzīvības apsolījums atrodams VIENĪGI Viņa Svētajos Rakstos. Dzīvais Dieva vārds ir bagātīga mīlestības un žēlastības dārgumu krātuve, kurus Svētais Gars vēlas bagātīgi izbērt pār visiem, kuri tāpat kā Dāvids atzīst: “Es esmu grēkojis pret To Kungu” [2.Sam.12:13].

Līksmojiet par apsolījumu, ko Dievs jums devis: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos.” [1.Jņ.1:9-10]

Tāpat kā šeit attēlotais Dāvids, pateicieties Dievam par darbu, ko jūsos veic Svētais Gars, pārliecinot jūs par grēku, lai cik skarba arī neliktos Viņa Bauslība. Atzīstiet, ka Viņam ir taisnība, apliecinot Dieva priekšā: “Es esmu grēkojis pret To Kungu” [2.Sam.12:13]. Tomēr neapstājieties šajā vietā! Turpiniet lasīt, priecājoties par Svētā Gara dziedinošo un mierinošo pasludinājumu, ka visi jūsu grēki tagad tiek piedoti! Visbeidzot, sakiet līdz ar ķēniņu Dāvudu: “Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu” [Ps.32:2].


*IEVĒROJIET – Evaņģēlija apsolījums par piedošanu un izglābšanu Jēzū Kristū nav ierakstīts jūsu sirdī, bet apsūdzošā un nolādošā Bauslība gan

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētais Gars pārliecina par grēku”

 1. gviclo:


  Attēlā redzams ķēniņš Dāvids, kad pravietis Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu [2.Sam.12]

  Tad Dāvids sacīja:

  Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!

  Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!

  Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!

  Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā.

  Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.

  Redzi, Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību.

  Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!

  Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus Tu esi man salauzījis!

  Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus!

  Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!

  Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu!

  Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

  Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.

  Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!

  Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!

  Jo Tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es Tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu.

  Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.

  Dari labu Ciānai Savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes mūrus!

  Tad Tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz Tava altāra.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.