287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?


Pretuguns spēj pasargāt

Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. (Rom.8:1-2)

Pretuguns spēj pasargāt


Lai saprastu Svēto Rakstu jēgu, mums tie jālasa rūpīgi un kārtīgi, jo nepareizi lasīt nav grūti. Turklāt paturēsim prātā pretinieku, Sātanu, kas arī prot citēt Bībeli, taču dara to aplami un sagroza tekstu.

Kad Sātans citē Vēstuli romiešiem (Rom.8:1), šis pants skan šādi:”.. vairs nav nekādas pazudināšanas.” Punkts un beigas. Dievs ir tik labs, ka mums vairs nav jābaidās un varam atslābt, jo Viņš nevienu nepazudina.

Ir gadījies sastapt daudz šādu saīsinātu citātu, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļā (Atkl.14:13): “Svētīgi mirušie.” Sātans vēlas, lai mēs šo Rakstu vietu lasītu un uztvertu šādi, proti – svētīgi ir pilnīgi visi mirušie. Vairumam cilvēku tas būtu pa prātam.

Taču Bībele māca citādi, un vārdu jēga ir šāda: “Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.” Respektīvi – svētīgi ir tikai tie, kas mirst iekš Tā Kunga. Neviens cits.

To pašu varam teikt arī par Dieva vārdiem: “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” No pazudinošā sprieduma ir izbēguši vienīgi tie, kas tic Jēzum, dzīvo Viņā un ar Viņu, jo tikai ticīgie no nāves ir pārgājuši dzīvībā (Jņ.5:24). Pārējie atrodas zem pazudinošā sprieduma. Svētīgi šie vārdi ir tikai tiem, kam tie domāti, un no pazudināšanas izglābjas tikai tas, kas guvis patvērumu Jēzū un ir Viņam piederīgs. Tādam cilvēkam vairs nav nekādas pazudināšanas.

Par Amerikas prērijas pirmapguvējiem tiek stāstīts, ka sausās vasarās lielu postu viņiem nodarīja kūlas ugunsgrēki. Šiem cilvēkiem nācās bezpalīdzīgi vērot varenās ugunsjūras tuvošanos un visas dzīvās radības panisko bēgšanu no liesmām, jo tās aprija visu, kas gadījās ceļā. Atlika darīt tikai vienu lietu. Tiklīdz pie horizonta parādījās dūmi, iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk ap māju bija jāuzar plata zemes josla, lai aizkavētu uguns piekļūšanu. Turklāt mājas apkārtnē bija jānodedzina visa sausā zāle, jo vienīgi tā bija iespējams kaut nedaudz kontrolēt draudīgo situāciju. Ja cilvēki paspēja to izdarīt, mājas bija drošībā. Kaut arī visapkārt plosījās mežonīga uguns, liesmas mājām vairs nespēja piekļūt.

Mums šāda droša vieta ir vienīgi pie Kristus, pār kuru reiz nāca visa Dieva sprieduma bardzība, un Viņš kļuva par mūsu vietniecisko Upuri. Tāpēc tagad Bībele pasludina, ka ikviens, kas tic Kristum, ir ārpus Dieva dusmām un pazudināšanas.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.