203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Neīstie dievi

Ko saprot ar vārdiem “citi dievi”?


Viss, ko cilvēki savā prātā izdomā par Dievu, kad tie tādam dievam jeb dieveklim bezdievīgā veidā un piedēvē patiesā Dieva īpašības, izpausmes un kalpošanu:

 • pagānu elki;

  Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku viktin vilka pie mēmajiem elkiem. [1.Kor.12:2].

  Jo mūsu Dievs ir debesīs, viņš dara visu, kas tam tīk! Viņu elki ir sudrabs un zelts, cilvēku roku darināti, mute tiem ir, bet tie nerunā, acis tiem ir, bet tie neredz, ausis tiem ir, bet tie nedzird, nāsis tiem ir, bet tie nesaož, rokas tiem ir, bet tie nesatausta, kājas tiem ir, bet tie nestaigā, pat ņurdēt nejaudā to rīkles! Tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticas tiem! [Ps.115:3-8]

 • tēli un veidoli, kurus godina;

  Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst.[2.Moz.20:4-5]

  Tauta redzēja, ka Mozus vilcinās kāpt lejā no kalna, sapulcējās ap Āronu un teica:”Celies, taisi mums dievus, kas ies mums pa priekšu, jo Mozus, tas vīrs, kurš mūs izveda no Ēģiptes, – mēs nezinām, kas ar viņu noticis!” Ārons tiem teica:”Izņemiet zelta riņķus, kas ausīs jūsu sievām, dēliem un meitām, un nesiet tos man!” Tad visa tauta izņēma zelta riņķus, kas tiem bija ausīs, un atnesa Āronam. Viņš tos savāca, izveidoja ar cirtni un darināja izlietu teļu. Tad viņi teica:”Šis ir tavs dievs, Israēl, tas tevi izveda no Ēģiptes zemes!” Ārons, to redzēdams, uzcēla tā priekšā altāri, un Ārons sauca:”Rīt Kungam svētki!” [2.Moz.32:1-5]

 • svētie, ciktāl tie tiek piesaukti pielūgsmē;

  Tu gan esi mūsu Tēvs – taču Ābrahāms mūs nepazīst, un Israēls mūs nepagodā – tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, jau no senlaikiem mēs tevi saucam par savu Izpircēju! [Jes.63:16]

  Un es nokritu pie viņa kājām, lai viņu pielūgtu. Bet viņš man saka:”Pielūko, nedari tā – es esmu kalps, tāpat kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība, – pielūdz Dievu, jo Jēzus liecība ir pravietošanas gars!” [Atkl.19:10]

 • garīgās spējas vai īpašas fiziskas prasmes vai spēks, vai arī talismani un tamlīdzīgas lietas, ciktāl cilvēki uz tām paļaujas un ar to dižojas.

  Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei:netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. [Kol.3.5]

  Ziniet skaidri: neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir, neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā. [Ef.5:5]

  Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas. [Fil.3:19]

  Vai uz zeltu es paļāvos un kalumiem teicu:ak, jūs mans balsts!? [Īj.31:24]

  Noliktajā dienā Hērods, tērpies ķēnišķās drānās, apsēdās tronī un tautas priekšā tos uzrunāja, un tauta sauca:”Tā ir Dieva balss, nevis cilvēka!” Un tūdaļ Kunga eņģelis viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis Dievu, un, tārpu saēsts, viņš nomira. [Ap.d.12:21-23]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.