310. Vai tiešām kristība atdzemdina?


Mācība vai dzīve?

Bieži nākas dzirdēt, kā tiek pretnostatītas kristīgā mācība un dzīve kristīgā ticībā. No tā izriet, ka kristīgā ticība esot dzīve nevis mācība. Kas tad tā ir – mācība vai dzīve?

Mācība vai dzīve

Uzreiz piebildīšu, ka Bībele šādu jautājumu neuzdod. Šis jautājums ir svešs kristīgai ticībai, jo gan mācība, gan dzīve pieder pie tās.

Jēzus Kristus dotā misijas pavēle ir arī mācības pavēle: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28:19-20]

Bībele vienmēr runā nopietni par kristīgo mācību. Apustuļi to aizstāv, noraidot maldīgas mācības. Viņi piekodināja, ka draudzes mācītājam: “jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim.” [Tit.1:9] Tai ir jābūt daļai no viņa kvalifikācijas.

Runājot par “mācību” Bībele nedomā kādu doktrinālu matu skaldīšanu. Mācība jeb doktrīna drīzāk ir Dieva pašatklāsme mums. Tas ir pasludinājums – Bauslība un Evaņģēlijs – mūsu sirdsapziņai un sirdij. Kristīgā ticība – tā nav nosodījums, sapratne, atzīšana vai piedošana. Kristīgā ticība ir paša Dieva dots saturs jeb mācība.

Kristīgā mācība rada dzīvi.

Grēka izbiedēta sirdsapziņa atrod mierinājumu Kristus Evaņģēlijā. Mums ir piedošana Kristus asinīs. Ticībā Viņam mēs esam līdzdalīgi mūžīgajā dzīvībā. Kristus paklausība ir atsvars mūsu nepaklausībai.

Tāpēc mēs ar prieku klausāmies un studējam Dieva vārdu, kas mums apliecina visu, ko Kristus ir darījis mūsu labā un visu, ko Kristus ir mums apsolījis. Tādējādi kristīgās mācības artikuli mums kļūst tuvi un dārgi. “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” [Mt.4:4]

Un mēs aizstāvam to, kas mums ir mīļš un dārgs. Mēs nevēlamies pazaudēt to, caur ko Dievs mums dod jaunu dzīvi un tajā uztur. Palikt mācībā – tas ir dzīvības un nāves jautājums. Draudzes mācītājam arvien jāatceras apustuļa vārdi: “Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.” [Tim.4:16]

Dieva bērni vēlas paklausīt Dieva gribai, tādēļ viņiem vajadzīga Bībeles mācība, lai viņi zinātu, kas Dieva priekšā ir labi un pieņemami darbi.

« Vai Evaņģēlijs ir nesaprotams žargons? | Kāda ir Dieva sirds? »

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.