253. Vai esi drošs, ka arī tu tiksi debesīs?


Kristus “par jums” Svētajā Vakarēdienā

Zinādams, ka Dievs izraugās “to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros” (1.Kor1:27), Mārtiņš Luters visai skarbi izteicās par cilvēciskā saprāta lietošanu, lai izprastu tās lietas, ko Dievs mums pavēsta Bībelē. “Saprāts ir velna priekameita,” Luters brīdina, “un tas nespēj neko citu kā vien zaimot un samaitāt visu, ko Dievs saka”. Cilvēka saprāts gan ir Dieva dāvana, bet velns to nemitīgi novirza neceļos, lai liktu apšaubīt Dieva vārdu.

Kad dzirdat pārsteidzošo Dieva vēsti, ka Kristus ir jūsos, jums jābūt uzmanīgam! Piesargieties, ka velns nemaldina jūsu prātu par to, ko nozīmē tas, ka Kristus ir jūsos.

Dieva dāvātais Svētais Vakarēdiens ir viens no veidiem, kā Dievs jūs pasargā no Sātana nemitīgajiem centieniem “samaitāt visu, ko Dievs saka”. Glezna šajā lappusē pievēršas būtiski svarīgam jautājumam, ap kuru norit nemitīga cīņa. Tā ir cīņa starp skaidro Dieva vārdu un velna ļaunprātīgajiem centieniem likt mums šo vārdu apšaubīt. Izdalot Svēto Vakarēdienu, mācītājs citē Jēzus vārdus: “Tā ir Mana miesa. ..tās ir Manas asinis” (Mt.26:26, 28). Tas nozīmē, ka Kristus patiesi ienāk jūsos ar Svēto Vakarēdienu.

Tomēr, kad dzirdat, ka Kristus ir jūsos Svētajā Vakarēdienā, velns mulsina jūsu prātu, liekot tam sacelties protestā, ka tas taču nevar būt (lasiet Neloģiskais Dieva vārds)! Kad skaidrais un nepārprotamais Dieva vārds (Rom.8:10; Gal.2:20; Kol.1:27) liek šim protestam norimt, jūsu saprāts noteikti centīsies izprast šo neaptveramo noslēpumu. Itin vilinoša varētu šķist doma, ka Kristus gan ir jūsos, bet tikai kā ideja, piemiņa vai arī Garā.

Nē! Dieva dāvana – Svētais Vakarēdiens – skaidri un nepārprotami rāda, ka, Kristum ienākot jūsos, tas ir viss Kristus miesīgā veidā, tas ir tas pats Kristus, kurš reiz sēdēja Savai mātei klēpī un kurš tika krustā sists un ir augšāmcēlies.

KUR IR KRISTUS MIESA UN ASINIS, TUR IR VIŅŠ PATS

Kad Jēzus sniedza mācekļiem maizi, lai viņi to ēstu, Viņš teica: “Tā ir Mana miesa” (Mt.26:26). Tāpat arī par vīna kausu, ko Viņš tiem deva dzert, Jēzus sacīja: “Tās ir Manas asinis” (Mt.26:28). Ar šiem vārdiem Jēzus parāda, ka Svētajā Vakarēdienā jūs nesaņemat tikai kādu Kristus simbolu vai Viņa piemiņu, vai kādu domu par Viņu, bet gan, saņemot Kristus miesu un asinis, jūs Svētajā Vakarēdienā saņemat pašu Kristu – Kristu visā pilnībā.

Tāpēc arī Mārtiņš Luters varēja teikt: “Kristus ir pilnībā klātesošs [Vakarēdiena] sakramentā ar Savu miesu un asinīm, tāpat kā piedzimstot no Marijas un karājoties pie svētā krusta”. Un Luters vēl piebilst: “Man vienmēr ir jāapliecina, ka Kristus ir klātesošs tur, kur ir Viņa miesa un asinis. Viņa vārdi man nemelo, un Viņš nav šķirts no Savas miesas un asinīm.. Viņš ir klātesošs [Vakarēdiena] sakramentā un ticīgo sirdīs”.

Diskusijas par to, Kristus ir klātesošs Svētajā Vakarēdienā, nav mazsvarīgas, tāpat tām ir nozīme kristiešu ticībā. Ja jūs noraidāt Kristus skaidro mācību, jūs noraidāt arī Viņu pašu. Jēzus patiesā miesa un asinis ir Evaņģēlijs, Dieva spēks pestīšanai.

KAD NĀKAT PIE TĀ KUNGA MIELASTA, PIESAKIET SAVAM PRĀTAM CIEST KLUSU

Nepieļaujiet, ka jūsu Dieva doto saprātu velns aizvilina centienos izskaidrot dievišķo noslēpumu, kā Kristus ienāk jūsos Svētajā Vakarēdienā. Nākot saņemt Tā Kunga mielastu, lieciet saprātam apklust (2. Kor. 10:5) un ar Dieva dāvāto ticību uzticieties jūsu Kunga mīlestības pilnajiem vārdiem: “Tā ir Mana miesa. ..tās ir Manas asinis.” Tad jūs līdz ar Mārtiņu Luteru varēsiet liecināt:

Tāpat kā jūs nespējat pateikt, kā tas var notikt, ka Kristus ir tik daudzu tūkstošu sirdīs un mīt tajās, .. tā arī šeit, Sakramentā, nav izprotams, kā tas var notikt. Tomēr es zinu, ka tur ir Dieva vārds: “Ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet, Mani pieminēdami”.

Es Tev pateicos, Kungs Jēzu, ka Tu tik brīnumaini esi nācis un mājo manī ar Tavu vārdu un Svētā Vakarēdiena dāvanu. Palīdzi man ar Tavu Svēto Garu, lai es spēju apklusināt savu saprātu un loģiku, lai tie mani neieved maldos un viltus ticībā. Dod man Tava Gara palīdzību, lai spēju uzklausīt Tavu vārdu un apsolījumus ar ticības ausīm. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.