311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?


Jēzus ziedo Savas asinis par pasauli

Jau Vecajā Derībā pravietis Jesaja ļoti spēcīgi sludina: “..Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. ..ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus” (Jes.53:6, 11).

Jēzus ziedo Savas asinis par pasauli

Liec šos vārdus pie sirds! Vai tas nav tas pats, ko šeit māca mūsu Kungs? “Viņš nesa daudzu grēkus” (Jes.53:12), “viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ” (Jes.53:5), tādēļ Viņš daudzus darīs taisnus. Iegaumē to kārtīgi: “Viņš nesa daudzu grēkus.”

Arī Jesajas grāmatas 45. nodaļā Dieva vārds apstiprina: “Vienīgi tai Kungā.. ir pilnvērtīga taisnība un spēks..” (Jes.45:24). Tādēļ pravietis 61. nodaļā priecājas un saka: “Jo Viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu kā līgavaini, kas sev uzliek priestera cepurei līdzīgu galvas rotu, un kā līgavu, kas mirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā” (Jes.61:10).

Daniēla grāmatas 9. nodaļā. eņģelis Gabriēls saka, ka Kristus panāks, “lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību” (Dan.9:24).

Cik gan daudz spožāk mums spīd taisnības saule no Jaunās Derības! Tur Pāvils ļoti izteiksmīgi saka: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21). “Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēl un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti” (Rom.4:25). Un Jānis raksta, ka “audekls ir svēto taisnības darbi”, jo tie ir “savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs” (Atkl.19:8, 7:14). Tas ir brīnišķīgs Kristus vārdu izskaidrojums: “Taisnību jo Es aizeimu pie Tēva.”

Visi šie daudzie un izteiksmīgie Bībeles citāti pauž vienu un to pašu domu, ko Kristus saka Savos īsajos un mīklainajos vārdos. Kad nu mēs pavisam skaidri esam apjautuši Viņa vārdu nozīmi, tad ir vēl daudz brīnišķīgāk dzirdēt Viņu pašu augstā un triumfējošā noskaņā paskaidrojam: “Taisnību — jo Es aizeimu pie Tēva,” – jā, “Es dodos pie Tēva, un tā būs visas pasaules taisnība, proti, Es ziedoju Savas asinis par pasauli, kā Augstais priesteris Es dodos pie Tēva ar Savām paša asinīm, kas vienīgās derīgas Dieva priekša!”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.